APPIED RESEARCH SIMULATION SOFTWARE CALCULATING HEAT EXCHANGE SYSTEM IN SECONDARY PROCESS NUCLEAR POWER PLANT

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ việc xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân (NMDHN) đang được triển khai tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam. Việc ứng dụng kiến thức chuyên ngành nhiệt điện lạnh và sự phát triển công nghệ thông tin về thiết kế phần mềm mô phỏng để mô hình hóa và tính toán thiết kế các thiết bị trao đổi nhiệt trong nhà máy điện hạt nhân, sẽ đem lại nhiều hiệu quả trong việc đào tạo và tiếp cận NMDHN. Kết quả nghiên cứu là mô hình hóa các thiết bị trên chu trình nhiệt thứ cấp của NMDHN, trên cơ sở đó tính toán được các thông số kỹ thuật để thiết kế các thiết bị trao đổi nhiệt và xác định thông số nhiệt động của môi chất hơi nước tại các thiết bị như bình sinh hơi, các bình gia nhiệt, tuốc bin, bơm nước. Qua đó người sử dụng có thể thay đổi các thông số đầu vào của mỗi thiết bị và phần mềm sẽ xuất kết quả tính toán và các thông số nhiệt động của môi chất tại thiết bị yêu cầu.

Từ khóa: nhà máy điện hạt nhân; chu trình nhiệt thứ cấp; tính toán thiết kế; thiết bị trao đổi nhiệt; thông số nhiệt động;

ABSTRACT

Training human resources for the construction and operation of nuclear power plants is being deployed at the training facility in Vietnam. The application specialized knowledge refrigeration heat and the development of information technology in the design simulation software for modeling and design calculation the heat exchange equipment in nuclear power plants, will bring efficiency in training and access the nuclear power. The research results are modeling equipment in the secondary heat cycle of nuclear power, in the basic calculated the specifications to design heat exchanger equipments and determine thermaldynamic parameters of solvent vapor at equipment such as steam generators, reheaters, turbines, pumps water. Thereby the user can change the input parameters of each equipment and the software will calculate the results and the thermodynamic parameters of the solvent at equipment requirements.

Key words: nuclear power; the secondary heat cycle; design calculation; heat exchange equipment; thermaldynamic parameter.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap