Thiết kế lò nung gốm sứ (Thuyết minh + Bảng tính + Bản vẽ)
CHƯƠNG I 1
TỔNG QUAN VỀ LÒ GỐM 1
1.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN GỐM SỨ: 2
1.2. NGUYÊN LIỆU CƠ BẢN CỦA NGÀNH GỐM SỨ: 3
1.2.1. Nguyên liệu dẻo 4
1.2.2. Các tính chất kỹ thuật: 6
1.2.3. Sự biến đổi của đất sét và cao lanh khi nung: 6
1.2.4. Nguyên liệu gầy: 7

1.3. NGUYÊN LIỆU CƠ BẢN CỦA NGÀNH GỐM SỨ: 8
1.3.1. Gia công và chuẩn bị phối liệu: 8
1.3.2. Tạo hình: 11
1.3.3. Sấy: gồm 3 giai đoạn: 12
1.3.4. Tráng men sản phẩm: 12
1.3.5. Nung sản phẩm: 13
1.3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nung và chất lượng sản phẩm: 14
1.3.7. Kỹ thuật nung: 15
CHƯƠNG II 17
TÍNH TOÁN SỰ CHÁY CỦA NHIÊN LIỆU 17
2.1 CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU: 17
2.1.1. Nhiên liệu:. 17
2.1.2. Thành phần của gas hóa lỏng: 17
2.1.3. Nhiệt độ nung trước nhiên liệu: 17
2.1.4. Nhiệt độ nung trước không khí: 17
2.1.5. Loại lò: Lò buồng có đáy di động để nung gốm sứ. 17
2.2. TÍNH TOÁN SỰ CHÁY CỦA NHIÊN LIỆU: 17
2.2.1. Tính nhiệt trị thấp của gas lỏng: : 17
2.2.2. Chọn hệ số tiêu hao không khí: 18
2.2.3. Tính toán sự cháy của nhiên liệu: 18
2.2.4. Lập bảng cân bằng khối lượng: 18
2.2.6. Tính nhiệt độ cháy của nhiên liệu: 20
2.2.7. Các kết quả tính toán 22
CHƯƠNG III 23
CẤU TRÚC CỦA LÒ VÀ TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT 23
3.1. LỰA CHỌN CẤU TRÚC LÒ VÀ TÍNH CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA LÒ 23
3.1.1. Lựa chọn cấu trúc lò: 23
3.1.2. Tính các kích thước cơ bản của lò: 24
3.2. TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT 32
3.2.1 Các giai đoạn nung và giản đồ nung: 32
3.2.2. Tính cân bằng nhiệt cho giai đoạn nung trong môi trường oxy hóa: 33
3.2.3. Tính cân bằng nhiệt cho giai đoạn giữ nhiệt (giai đoạn 2): 45
3.2.4. Tính cân bằng nhiệt cho giai đoạn nung trong môi trường hoàn nguyên (giai đoạn 3) 50
3.2.4. Các thông số nhiệt đặc trưng của lò trong toàn mẻ nung: 54
CHƯƠNG IV 56
TÍNH TOÁN THIẾT BỊ ĐỐT NHIÊN LIỆU KHÍ 56
4.1. CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU: 56
4.1.1. Nhiên liệu:. 56
4.1.2. Thành phần của gas hóa lỏng: 56
4.1.3. Lượng tiêu hao gas hóa lỏng trong 1 [h]: 56
4.1.4. Nhiệt độ nung trước không khí: 56
4.2.5. Nhiệt độ nung trước khí đốt: 56
4.2. LỰA CHỌN MỎ ĐỐT VÀ SỐ LƯỢNG MỎ ĐỐT: 56
4.2.1. Lựa chọn loại mỏ đốt: 56
4.2.2. Chọn số lượng và cách bố trí mỏ đốt: 57
4.3. TÍNH TOÁN MỎ ĐỐT TỰ HÚT: 57
4.3.1. Tính lượng không khí cần cho sự cháy 57
4.3.2. Xác định nhiệt độ của hỗn hợp khí đốt và không khí: 57
4.3.3. Xác định lưu lượng của hỗn hợp khí và không khí: 58
4.3.4. Tiết diện miệng phun chung của mỏ đốt: 58
4.3.5. Đường kính miệng phun chung của mỏ đốt 58
4.3.6. Chiều dài của ống hỗn hợp: 58
4.3.7. Khối lượng riêng của hỗn hợp ở nhiệt độ t: 59
4.3.8. Xác định áp suất động ở miệng phun: 59
4.3.9. Xác định hệ số trở lực trên đường dẫn không khí: 59
4.3.10. Xác định hệ số trở lực của khí đốt: 59
4.3.11. Đường kính miệng phun khí đốt: 60
4.3.12. Hệ số trở lực của mỏ đốt: 60
4.3.13. Áp suất cần thiết của khí đốt trước mỏ đốt: 60
4.3.14. Tóm tắt các thông số cơ bản của mỏ đốt: 60
4.3.15. Cấu trúc và kích thước cơ bản của mỏ đốt: 60


CHƯƠNG V 61
TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THOÁT KHÓI, 61
HỆ THỐNG CẤP GAS, KHUNG VỎ LÒ. 61
5.1 HỆ THỐNG KẾNH KHÓI, CỐNG KHÓI VÀ ỐNG KHÓI 61
5.1.1. Sơ đồ bố trí hệ thống thoát khói cho lò: 61
5.1.2. Tính các kích thước của kênh khói, cống khói: 61
5.1.3. Xác định kích thước ống khói 66
5.2. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP GAS CHO LÒ 68
5.2.1. Tổn thất cục bộ trên đường dẫn gas 70
5.2.2. Tổn thất ma sát trên đường dẫn gas 71
5.2.3. Tổn thất hình học tại các đoạn ống trên đường dẫn gas: 72
5.2.4. Xác định áp suất cần thiết của gas trong bình chứa: 73
5.3. KHUNG LÒ VÀ VỎ LÒ 73
5.3.1. Chọn kiểu khung lò: 73
5.3.2. Chọn vật liệu làm khung lò, vỏ lò: 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO
A. PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT:
[1] Nguyễn Công Cẩn Thiết kế lò nung kim loại ĐHBK Hà nội – 1978.
[2] Phạm Văn Trí – Dương Đức Hồng – Nguyễn Công Cẩn Lò công nghiệp NXB Khoa Học Kỹ Thuật – 1999.
[3] Bùi Hải – Trần Thế Sơn Kỹ thuật nhiệt ĐHBK Hà Nội – 1993.
[4] Milan Micek . CSC Premyselne Ceck – 1979.
B. PHẦN CÔNG NGHỆ GỐM:
[5] Phạm Xuân Yên – Huỳnh Đức Minh – Nguyễn Thu Thủy Kỹ thuật sản xuất gốm sứ NXB Khoa Học Kỹ Thuật – 1995.
[6] Đỗ Quang Minh Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ NXB Đại Học Quốc Gia Tp. HCM – 2000.
[7] Vũ Minh Đức Công nghệ gốm xây dựng NXB Xây dựng – 1999.
[8] Nguyễn Kim Huân – Bạch Đình Thiên Thiết bị nhiệt trong sản xuất vật liệu xây dựng NXB Khoa Học Kỹ Thuật – 1998.

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap