(Bảo hiểm)-Chính thức từ hôm nay, Clickcredit mua gói bảo hiểm $700 (1 BTC) dành cho nhà đầu tư trên clix5. Theo đó số tiền bảo hiểm này dùng để chi trả tổn thất nếu có dành cho nhà đầu tư trên clix5 theo qui định về bảo hiểm của clix5 (vui lòng đọc Quy […]

Read more of this post