Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu tài liệu cho học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên và sinh viên trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua hơn 8 năm ra đời và phát triển, hoạt động của thị trường ngày càng đa dạng phong phú hơn. Mặt khác, về mặt lý luận nhiều vấn đề về thị trường chứng khoán và đầu tư chứng khoán được nhận thức sâu rộng hơn và rõ hơn. Chính vì vậy, việc biên soạn giáo trình thị trường chứng khoán và đầu tư chứng khoán nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán và đầu tư chứng khoán, đáp ứng đổi mới yêu cầu đổi mới phương thức đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo tín chỉ cũng như nâng cao chất lượng về đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học Viện Tài Chính và yêu cầu của xã hội.
Giáo trình còn được biên soạn dựa trên kết quả của sự kết hợp kế thừa của các giáo trình khác đồng thời bổ sung kiến thức cơ bản về đầu tư quản lý đầu tư chứng khoán và làm phong phú thêm nội dung khoa học rút ra từ lý luận và từ thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam...

MỤC LỤC:
Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán
Khái niệm và chức năng của thị trường chứng khoán
Cơ cấu, mục tiêu và các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán
Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán
Cơ chế điều hành và giám sát thị trường chứng khoán
Xu thế phát triển của các thị trường chứng khoán trên thế giới và những điều kiện cơ bản để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
Chương 2: Chứng khoán
Khái niệm và đặc trưng của chứng khoán
Phân loại chứng khoán
Một số chứng khoán cơ bản
Chương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp
Đặc điểm của thị trường sơ cấp
Các chủ thể phát hành chứng khoán
Các phương thức phát hành chứng khoán
Các phương thức phát hành chứng khoán và quản lý nhà nước đối với việc phát hành chứng khoán
Chào bán chứng khoán ra công chúng
Chương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấp
Đặc điểm và cơ cấu của thị trường chứng khoán thứ cấp
Sở giao dịch chứng khoán
Thị trường chứng khoán phi tập trung
Chương 5: Phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán
Lãi suất và các vấn đề liên quan đến lãi suất
Phân tích trái phiếu
Phân tích cổ biếu
Các chỉ số của thị trường chứng khoán
Mục tiêu và các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư
Quỹ đầu tư chứng khoán
Chương 6: Thị trường trái phiếu quốc tế và việc phát hành trái phiếu quốc tế
1. Trái phiếu quốc tế và thị trường trái phiếu quốc tế
2. Phát hành trái phiếu trên thị trường trái phiếu quốc tế
3. Những ưu thế và hạn chế của hình thức phát hành trái phiếu quốc tế

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap