Các bạn sử dụng đoạn script sau sẽ có thể lấy chính xác địa chỉ thành phố mà người dùng truy cập vào website hay blog của các bạn. Tùy theo mục đích sử dụng mà đoạn script này sẽ rất hữu ích cho các bạn.
code Snipppets, php code, thu thuat php, hoc php, php co ban
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
function detect_city($ip) {
          
        $default = 'UNKNOWN';
        $curlopt_useragent = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)';
          
        $url = 'http://ipinfodb.com/ip_locator.php?ip=' . urlencode($ip);
        $ch = curl_init();
          
        $curl_opt = array(
            CURLOPT_FOLLOWLOCATION  => 1,
            CURLOPT_HEADER      => 0,
            CURLOPT_RETURNTRANSFER  => 1,
            CURLOPT_USERAGENT   => $curlopt_useragent,
            CURLOPT_URL       => $url,
            CURLOPT_TIMEOUT         => 1,
            CURLOPT_REFERER         => 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'],
        );
          
        curl_setopt_array($ch, $curl_opt);
          
        $content = curl_exec($ch);
          
        if (!is_null($curl_info)) {
            $curl_info = curl_getinfo($ch);
        }
          
        curl_close($ch);
          
        if ( preg_match('{
<li>City : ([^<]*)</li>
}i', $content, $regs) )  {
            $city = $regs[1];
        }
        if ( preg_match('{
<li>State/Province : ([^<]*)</li>
}i', $content, $regs) )  {
            $state = $regs[1];
        }
        if( $city!='' && $state!='' ){
          $location = $city . ', ' . $state;
          return $location;
        }else{
          return $default;
        }
          
    }
Và để sử dụng, các bạn chỉ cần viết thêm đoạn code như sau:
1
<?php $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $city = detect_city($ip); echo $city; ?>


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap