Chương 1. Khái quát về nước ngầm
- Vai trò của nước ngầm trong đời sống và phát triển kinh tế
- Sự hình thành nước ngầm
- Chế độ nước ngầm và phân loại các tầng địa chất chứa nước
Chương 2. Phân loại và sự biến động của nước ngầm
- Phân loại nước ngầm
- Sự thay đổi nước ngầm và các yếu tố ảnh hưởng
- Các hình thức tồn tại của nước ngầm
- Nước ngầm chứa nước lỗ hổng
Chương 3. Chất lượng nước ngầm
- Tính chất của nước ngầm
- Các khả năng và nguyên ngân ô nhiễm nước ngầm
- Yêu cầu chất lượng nước dùng cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp
- Các biện pháp xử lý để nâng cao chất lượng nước ngầm
- Công trình làm sạch nước
Chương 4. Điều tra đánh giá nước ngầm
- Phương pháp đáng giá chất lượng nước ngầm
- Phương pháp điều tra và phát hiện nước ngầm
- Phương pháp phân tích vệt khe nứt
- Các phương pháp thăm dò địa vật lý trên mặt
- Thăm dò địa vật lý trong hố khoan
- Phương pháp hạt nhân
- Phương pháp khoan thăm dò nước ngầm
Chương 5. Tính toán công trình khai thác nước ngầm
- Các công trình khai thác nước ngầm
- Tính toán thủy lực đối với giếng khai thác nước ngầm
- Tính toán thủy lực đối với công trình khai thác nước ngầm theo chiều ngang


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap