Bài bào trình bày các kết quả nghiên cứu về tình hình sấy gỗ tại các đơn vị chế biến gỗ Miền Trung. Sử dụng các phương pháp khảo sát , thu thập thông tin và phương pháp thống kê, chúng tôi đã có được các số liệu đầy đủ và t in cậy về công việc sấy gỗ thực tế . 
Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy: Kỹ thuật sấy gỗ mà các đơn vị đang áp dụng còn nhiều hạn chế và bất cập, dẫn đến tỉ lệ gỗ bị hư hỏng do sấy tăng cao , chi phí năng lượng và nhân công cũng tăng lên. Trên cơ sở phân tích đánh giá ưu nhược điểm kỹ thuật sấy gỗ hiện tại , chúng tôi đã đưa ra các các giải pháp có tính chất khuyến cáo , để các đơn vị chế biến gỗ tham khảo, vận dụng khi xem xét đánh giá kỹ thuật sấy gỗ của đơn vị mình , nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình sấy gỗ.

ABSTRACT
This article presents the results of a research on timber drying conditions at the timber- processing enterprises in Central Vietnam. By surveying and collecting information and statistical data, we have sufficient and confident data about the real conditions of timber dehydration. The results of the research show that timber dehydration techniques applied at these enterprises are still limited.
 This leads to a high increase in the amount of spoilt timber as well as in the cost of energy and labour. Based on the analysis and assessment of the advantages and disadvantages of current timber drying techniques, we suggest some solutions and recommendations which can be of value to any timber-processing factories so that they can apply them to the improvement of effectiveness in timber dehydration techniques.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap