Cuốn sách này bao gồm 13 chương, được bắt đầu với chương giới thiệu về luận thuyết mô hình hóa và phân tích hệ thống. Tiếp theo là chương về mô hình ngẫu nhiên trong thủy văn.
Bảy chương sau đó mô tả các mô hình về các thành phần của chu trình thủy văn trên các lưu vực nhỏ. Chúng bao gồm giáng thủy; thấm và ngăn giữ bởi thực vật; dòng chảy mặt, tích trữ và vận chuyển; bốc thoát hơi; dòng chảy sát mặt vàcác hệ thống nước ngầm; xói lở; và các quá trình vận chuyển hóa
học. Bảy chương này trình bày các mối quan hệ vật lý cơ bản ảnh hưởng đến dòng chảy và các quá trình tích trữ, và trên cơ sở đó bàn luận về các phương pháp khác nhau để mô hình hóa các quá trình này. Những phương pháp này có thể là các phương pháp lý thuyết hoàn chỉnh hoặc làcác phương pháp thực nghiệm gần đúng đơn giản hơn. Các ưu điểm và nhược điểm, yêu cầu về số liệu đầu vào và các xấp xỉ trong mỗi phương pháp mô hình hóa cũng được thảo luận kỹ lưỡng trong từng chương.

Chương 1: Mô hình hoá thuỷ văn lưu vực nhỏ
Chương 2: Các mô hình ngẫu nhiên trong thuỷ văn
Chương 3: Giáng thuỷ
Chương 4: Quá trình thấm
Chương 5: Dòng chảy mặt, tích trữ và vận chuyển
Chương 6: Quá trình bốc thoát hơi nước
Chương 7: Dòng chảy sát mặt và hệ thống nước ngầm
Chương 8: Mô hình hoá các quá trình xói mòn
Chương 9: Mô hình chất lượng nước đất nông nghiệp
Chương 10: Một số mô hình lưu vực sông điển hình
Chương 11: Lựa chọn, hiệu chỉnh và kiểm chứng các mô hình thuỷ văn
Chương 12: ứng dụng và lựa chọn các mô hình thuỷ văn
Chương 13: Các mô hình hiện cóa

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap