TÓM TẮT

Xử lý nhiệt ẩm không khí là vấn đề rất quan trọng trong điều hòa không khí. Nghiên cứu quá trình xử lý nhiệt ẩm không khí giúp ta tìm biện pháp nâng cao hiệu quả của làm việc của các hệ thống điều hòa không khí và thiết bị buồng phun . Đó là một việc làm thiết thực và có ý nghĩa kinh tế cao. Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm xử lý nhiệt ẩm không khí của thiết bị buồng phun và ảnh hưởng của một số nhân tố đến hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm của các thiết bị. Việc nghiên cứu được tiến hành trên hệ thống thiết bị buồng phun thuộc phòng thí nghiệm nhiệt lạnh, trường đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Hệ thống thiết bị thí nghiệm cho phép thay đổi nhiều thông số vận hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của chúng.

ABSTRACT

Heat-humidify treatment is very important problem in the air conditioning. Studying heathumidify treatment process of air helps us to find methods for raising working effect of air conditioning system and spray air washer. This practical problem has a big economic effect. In this article we present some experimental study results of heat-humidify treatment in dehumidifier and the influence of some factors on thermo-humidify treatment’s effect. Based on the results we suggest methods for raising heat-humidify treatment’s effect. The study was carried out on the spray air washer of the thermal refrigeration laborator of danang university of technology. The experimental equipment system allows for changing various operating parameters in order to evaluate their effects.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap