Tóm tắt:
Bài báo này trình bày nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình thực tế bộ thu năng lượng mặt trời sử dụng bộ thu phẳng để gia nhiệt cho không khí cung cấp cho hệ thống sấy cá . Dựa trên các số liệu thí nghiệm, ta xây dựng nên các đường đặc tính t = f(τ), Q = f(τ) và mối quan hệ giữa t, Q, G và τ. Rồi từ đó đưa ra các nhận xét và kết luận về hiệu quả làm việc của bộ thu năng lượng mặt loại bộ thu phẳng.

Abstract :
The article presents the process of doing expremental research on model of practical plane solar colector to increase heat for atmospheric,to supply for system dry fish.Basing on the resuts of the research, we can build propties lines t = f(τ), G =f(τ) and the relationship between t, Q, G and τ, Then we can give some comments and make conclusions about the effectiveness of plane solar colector.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap