Nếu bạn viết website chuyên về code thì nên nhúng plugin này vào website, đây là plugin nhằm làm rõ code (có màu). Plugin này dùng rất đơn giản và có thể nhận biết được nhiều đoạn code.


Tạo High Light code miêu tả đoạn code
Các ngôn ngữ mà plugin hỗ trợ:

Ngôn ngữ chính:
Ngôn ngữ khác:
Cách sử dụng:
//CSS CODE
<style>
pre {
 margin: 2em 0;
}

.hljs {
 display: block; padding: 1em;
 background: #500; color: #B99;
 border-width: 1px;
 border-style: solid;
 border-color: #400 #700 #700 #400;
}

.hljs-keyword,
.hljs-title,
.hljs-name {
 color: #F0F0F0;
}

.hljs-string,
.hljs-literal {
 color: #F77;
}

.hljs-comment {
  color: #766;
}
</style>


//JAVSCRIPT CODE
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.4.0/highlight.min.js"></script>
<script>hljs.initHighlightingOnLoad();</script>
$(document).ready(function() {
 $('pre,blockquote').each(function(i, block) {
  hljs.highlightBlock(block);
 });
});

nguồn: http://www.thichcode.net/2016/06/tao-high-ligh-code-mieu-ta-oan-code.html
THAM KHẢO THÊM TẠI : highlightjs.org

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap