Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng Trung ương.
Chương 2: Điều hành Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương.
Chương 3: Nghiệp vụ phát hành tiền và tổ chức điều hòa tiền mặt của Ngân hàng Trung ương.
Chương 4: Nghiệp vụ Thị trường mở của Ngân hàng Trung ương.
Chương 5: Nghiệp vụ tín dụng và thanh toán của Ngân hàng Trung ương.
Chương 6: Hoạt động quản lý và kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng Trung ương.

TLTK:
1. TS Lê Vinh Danh (2006), Tiền tệ và hoạt động ngân hàng, NXB Tài Chính.
2. PGS.TS Nguyễn Văn Dần (2007). Kinh tế học vĩ mô, NXB Lao động – Xã hội.
3. PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2009). Ngân hàng Trung ương, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM.
4. PGS.TS Sử Đình Thành (2007). Nhập môn Tài chính Tiền tệ, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM.
5 Luật Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam năm 2010 (Luật số: 46/2010/QH12
6 Luật Các Tổ chức tín dụng nặm 2010 (Luật số: 47/2010/QH12)
7. www.sbv.gov.vn


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap