Cuốn sách đợc biên dịch từ cuốn Grammaire Pratique du Francais của các tác giả Y. Delatour, D.Jennepin, M. Leon - Dufour & B. Teyssier do Nhà xuất bản Hachette ấn hành nǎm 2000.
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm : 

Tổ chức câu
Câu đơn
Câu kép
I. Động từ Etre và Avoir
II. Câu phủ định
III. Câu nghi vấn
IV. Các tự động từ
V. Các thì của lối trình bày
VI. Lối trình bày trong mệnh đề có Que đi trước
VII. Lối liên tiếp
VIII. Lối điều kiện
IX. Lối mệnh lệnh
X. Động tính từ hiện tại và động tính từ quá khứ
`XI. Động tính từ hiện tại
XI. Vài động từ quan trọng
XII. Các từ động từ
XIII. Danh từ
XIV. Các mạo từ
XV. Các từ sở hữu
XVI. Các từ chỉ định
XVII. Các từ bất định và các thành ngữ chỉ số lượng
XVIII. Tính từ phẩm chất
XIX. Các số và đo lường
XX. Các đại từ chỉ ngôi
XXI. Các đại từ quan hệ
XXII. Các giới từ
XXIII. Các phó từ
XXIV. Thời gian
XXV. Nguyên nhân và hậu quả
XXVI. Mục đích, sự đối lập, điệu kiện
XXVII. Sự so sánh
XXVIII. Biểu lộ tình cảm : câu cảm thán
XXIX: Diễn tả các ý tưởng


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap