Với phần mềm chuyên dụng BOOST, bài báo trình bày mô phỏng chu trình công tác của động cơ
diesel công suất 10HP và số vòng quay n=3600vòng/phút của hãng Vikyno. Kết quả mô phỏng khi sử dụng nhiên liệu diesel và biodiesel-dầu dừa sẽ cho biết áp suất, nhiệt, công có ích của chu trình làm
việc của từng lọai nhiên liệu. Kết quả còn cho biết đặc tính công suất, moment, suất tiêu hao nhiên
liệu. Trên cơ sở đó, có thể so sánh đặc tính ngòai của động cơ khi sử dụng 2 lọai nhiên liệu này.
Từ khóa: mô phỏng, động cơ đốt trong, biodiesel, dầu dừa

ABSTRACT

With the professional software BOOST, The paper shows the simulation of acting process of Vikyno
diesel engine 10HP, 3600 rpm. This simulation shows the pressure, temperature and effective work of
working process for each of diesel fuel and biodiesel (coco-oil). Besides, power characteristics,
moment and consumpsion ratio are also given. Then, the comparison of external characteristics of the
engine when using both fuels.
Keywords: simulation, internal combustion engine, biodiesel, coco-oil.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap