Hợp kim khó gia công được phân loại dựa theo nhiều đặc điểm khác nhau : theo nhiệt độ nó chảy, theo độ cứng, theo cơ tính của vật liệu...

Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Minh Cảo, Nguyễn Văn Trọng, Laser và ứng dụng, NXB TP. HCM,1984.
[2] Lê Công Dưỡng chủ biên, Vật liệu học, NXB KH&KT, Hà Nội, 2000
[3] Trần Đức Hân , Nguyễn Minh Hiển Kỹ thuật laser và made , tập1 , Trường Đại học Bách khoa, năm 1984, Hà nội, 1984,
[4] Phan Văn Thích, Vật lý lượng tử, NXB ĐH&THCN, 1984
[5] B. Π. Bейко, M.H. Либенсон, Лазерная обработка, Лениздат. 1973.
[6] А. Г. Григориянц Основы Лазерная обработки материалов, Изд. Машиностроение, М, 1989, 302 р.
[7] Л.Я.Попилов¸Электрофизическая и ЭлектроХимическая обработка материалов, М. Изд. Машиностроение, М, 1969, 296 р
[8] Н. Н. Рыкалин А. А. Углов А А Кокора Лазерная обработка материалов, Изд. Машиностроение, М, 1975, 296 р.
[9] Д.С.Савровский В.Г. Г оловня Констркционные материалы и иХ обработка. м, "Высшая школа", 1976,
[10 ] И.Е. Ульман, Ремонт машин, 1982,M. 446 стр.
[11] Catherine Le'vy "Coupage thermique 3eme partie : Coupage Au laser '' Souder - 1996- Septembrre - No5.
[12] De'coupage au jet de fluide par Lucieu Vignardet ,B 7 340 - 2
[13] L'usinage par laser de'coupe , percage, usinage assister', "Les lasers de puissance " 1990
[14] Lucien Vignarrdet, Descoupage au jet de fluide oxycoupage, jet de plassma, laser et jet d’eau sous pression, B7 340, Techniques de l’IngÐnieur, TratÐ mescanique et chaleur.
[15] Stjepan Lugomer, Laser technology, 1990 by Prentice - Hall, Englewood Cliffs
[16] Souder-1996-Septembre - No5.
[17] William M. Steel laser material processing.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap