Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ code tạo Widget bài viết mới nhất theo từng nhãn label nhất định cho Blogspot với hình minh họa, tiêu đề bài đăng và đoạn trích. Số bài viết hiển thị và số ký tự trong đoạn trích trong đoạn code bên dưới ta có thể chủ động được.

 CÁCH TẠO WIDGET BÀI VIẾT MỚI THEO NHÃN CHO BLOGSPOT


Code 1: chèn trước ]]></b:skin> (không cần "Mở rộng tiện ích")

/*** Recent Labels Gadget Css ***/
img.label_thumb{
float:left;
padding:5px;
border:1px solid #8f8f8f;
background:#D2D0D0;
margin-right:10px;
height:55px;
width:55px;
}
img.label_thumb:hover{
background:#f7f6f6;
}
.label_with_thumbs {
float: left;
width: 100%;
min-height: 70px;
margin: 0px 10px 2px 0px;
adding: 0;
}
ul.label_with_thumbs li {
padding:8px 0;
min-height:65px;
margin-bottom:10px;
}
.label_with_thumbs a {}
.label_with_thumbs strong {}
Code 2: chèn trước </head>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function labelthumbs(json){document.write('<ul class="label_with_thumbs">');for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){var commenttext=entry.link[k].title;var commenturl=entry.link[k].href;}
if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break;}}var thumburl;try{thumburl=entry.media$thumbnail.url;}catch(error)
{s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){thumburl=d;}else thumburl='http://2.bp.blogspot.com/_IKigl6y9hFA/TMdcT1jzo5I/AAAAAAAAAHA/hAKuT9rJpFU/noimage.jpg';}
var postdate=entry.published.$t;var cdyear=postdate.substring(0,4);var cdmonth=postdate.substring(5,7);var cdday=postdate.substring(8,10);var monthnames=new Array();monthnames[1]="Jan";monthnames[2]="Feb";monthnames[3]="Mar";monthnames[4]="Apr";monthnames[5]="May";monthnames[6]="Jun";monthnames[7]="Jul";monthnames[8]="Aug";monthnames[9]="Sep";monthnames[10]="Oct";monthnames[11]="Nov";monthnames[12]="Dec";document.write('<li class="clearfix">');if(showpostthumbnails==true)
document.write('<a href="'+posturl+'" target ="_top"><img class="label_thumb" src="'+thumburl+'"/></a>');document.write('<strong><a href="'+posturl+'" target ="_top">'+posttitle+'</a></strong><br>');if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t;}
else
if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t;}
else var postcontent="";var re=/<\S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,"");if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write('');document.write(postcontent);document.write('');}
else{document.write('');postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+'...');document.write('');}}
var towrite='';var flag=0;document.write('<br>');if(showpostdate==true){towrite=towrite+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+'-'+cdday+' - '+cdyear;flag=1;}
if(showcommentnum==true)
{if(flag==1){towrite=towrite+' | ';}
if(commenttext=='1 Comments')commenttext='1 Comment';if(commenttext=='0 Comments')commenttext='No Comments';commenttext='<a href="'+commenturl+'" target ="_top">'+commenttext+'</a>';towrite=towrite+commenttext;flag=1;;}
if(displaymore==true)
{if(flag==1)towrite=towrite+' | ';towrite=towrite+'<a href="'+posturl+'" class="url" target ="_top">More »</a>';flag=1;;}
document.write(towrite);document.write('</li>');if(displayseparator==true)
if(i!=(numposts-1))
document.write('');}document.write('</ul>');}
//]]>
</script> 
Code 3: Chèn vào Widget HTML / Javascript
<script type='text/javascript'>var numposts = 3;var showpostthumbnails = true;var displaymore = false;var displayseparator = false;var showcommentnum = false;var showpostdate = false;var showpostsummary = true;var numchars = 80;</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/LABEL?orderby=updated&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>
Lưu ý: 
- Bạn phải thay đổi LABEL thành tên nhãn mà bạn muốn hiển thị bài viết mới nhất trong nhãn đó. Ví dụ mình muốn hiển thị các bài viết mới nhất trong nhãn Fun thì mình phải thay LABELthành Fun
- Trong trường hợp nếu nhãn của bạn có trên 2 từ thì giữa khoảng cách 2 từ bạn phải thêm%20 vào. Ví dụ như muốn hiển thị các bài viết mới nhất trong nhãn Thủ Thuật thì bạn phải thay LABEL thành Thủ%20Thuật
- Mặc định mình để hiển thị 3 bài bạn hãy thay bằng số khác nếu muốn 
80 là số ký tự đoạn trích hiển thị

Nguồn: http://www.videocach.com


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap