Bài báo nghiên cứu khả năng tiết kiệm năng lượng của bình nước nóng sử dụng bơm nhiệt dựa vào việc tính toán ,so sánh hiệu quả sử dụng năng lượng giữa các phương án sản xuất nước nóng khác nhau từ đó xác định được hiệu quả của từng phương án và rút ra được phương án nào là hiệu quả nhất để làm cơ sở lựa chọn và ứng dụng rộng rãi phương án sản xuất nước nóng hiệu quả và tiết kiệm trong dân dụng và công nghiệp

Abstract:
The article investigates the ability of power saving of heat pump water based on calculating and comparing power efficiency between different plans of hot water production in order to specify the effectiveness of each plan as well as determine which plan is the most effective as a foundation for selection and widespread application of the effective hot water production plan and save in the civil and industrial fields.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap