WinCC (Windows Control Center) là phần mềm tích hợp giao diện người máy IHMI (Integrated Human Machine Interface) đầu tiên cho phép kết hợp phần mềm điều khiển với quá trình tự động hoá. Những thành phần dễ sữ dụng của WinCC giúp tích hợp những ứng dụng mới hoặc có sẵn mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Đặc biệt, với WinCC, người sử dụng có thể tạo ra một giao diện điều khiển giúp quan sát mọi hoạt động của quá trình tự động hoá một cách dễ dàng. Phần mềm này có thể trao đổi dữ liệu trực tiếp với nhiều loại PLC của các hãng khác nhau như Siemens, Mitsubishi, Allen Bradley, v.v..., nhưng nó đặc biệt truyền thông rất tốt với PLC của hãng Siemens. Nó được cài đặt trên máy tính và giao tiếp với PLC thông qua cổng COM1 hoặc COM2 (chuẩn RS-232) của máy tính. Do đó, cần phải có một bộ chuyển đổi từ chuẩn RS-232 sang chuẩn RS 485 của PLC.

1 Hướng dẫn cài đặt ...................................................................................... 7
1.1 Cấu hình đòi hỏi (hardware) ..................................................................... 7
1.2 Môi trường hoạt động ................................................................................ 7
1.3 Cài đặt WinCC (Installation)..................................................................... 7
1.3.1 Cài đặt WinCC: Đăng kí (Registration) ........................................ 8
1.3.2 Cài đặt WinCC : Lựa chọn ngôn ngữ (Language).......................... 9
1.3.3 Cài đặt WinCC : Lựa chọn thành phần (Components)................. 10
1.3.4 Cài đặt WinCC : Sự cấp phép (Authorization) ............................. 12
1.4 Cài đặt WinCC: Mô phỏng Tag (Tag Simulator) .................................... 12
1.5 Gỡ bỏ WinCC (Deinstallation) ................................................................ 13
1.6 Xử lý sự cố và sửa lỗi .............................................................................. 14
2 Dự án WinCC (Wi nCC project) ........................................................... 15
2.1 Bước 1: Khởi động WinCC...................................................................... 15
2.2 Bước 2: Tạo dự án (Project) mới ............................................................ 15
2.3 Bước 3: Cài đặt bộ điều khiển cho PLC ................................................. 17
2.4 Tags và các nhóm Tags ........................................................................... 19
2.4.1 Bước 4 : Tạo Tags nội (Internal Tags) ......................................... 19
2.4.2 Bước 4a: Tạo nhóm Tag (Tag Group) .......................................... 21
2.4.3 Bước 4b: Tạo Tag quá trình (Process Tags) ................................. 23
2.5 Hiệu chỉnh hình ảnh quá trình (Process Picture) ..................................... 26
2.5.1 Bước 5.1 : Tạo hình ảnh quá trình .............................................. 26
2.5.2 Cửa sổ Graphics Designer ........................................................... 27
2.5.3 Hình ảnh quá trình ....................................................................... 29
2.5.4 Bước 5.2: Tạo nút nhấn (Button) ................................................. 30
2.5.5 Bước 5.3: Định dạng hình ảnh quá trình ...................................... 31
2.5.6 Bước 5.4: Kích hoạt chế độ hiển thị Fill Level ........................... 33
2.5.7 Bước 5.5: Tạo và thực thi vùng xuất/nhập dữ liệu........................ 36
2.6 Bước 6: Thiết lập thuôc tính Runtime .................................................... 38
2.7 Bước 7: Kích hoạt Project ....................................................................... 38
2.8 Bước 8: Dùng bộ mô phỏng (Simulator).................................................. 39
3 Hiển thị các giá trị của quá trình ............................................................ 41
3.1 Bước 1: Mở Tag Logging ........................................................................ 41
3.2 Bước 2: Cấu hình bộ định thời (timer)..................................................... 42
3.3 Bước 3: Tạo vùng lưu trữ (Archive) ........................................................ 43
3.4 Bước 4: Tạo Trend Window .................................................................... 45
3.5 Bước 5: Tạo cửa sổ bảng biểu (Table) ................................................... 48
3.6 Bước 6: Thiết lập thuộc tính Runtime ................................................... 50
3.7 Bước 7: Kích hoạt Project ....................................................................... 50
4 Cấu hình thông báo (messages) ............................................................. 52
4.1 Bước 1: Mở Alarm Logging..................................................................... 52
4.2 Bước 2: Khởi động System Wizard ......................................................... 52
4.3 Bước 3: Thiết lập màu sắc cho thông báo ............................................... 55
4.4 Bước 4: Định dạng màu cho thông báo .................................................. 57
4.5 Giám sát các giá trị giới hạn (Limit Value) ........................................... 59
4.5.1 Bước 5.1: Thiết lập việc giám sát các giá trị giới hạn ................ 59
4.5.2 Bước 5.2: Thiết lập các giá trị giới hạn ....................................... 62
4.6 Bước 6: Tạo thông báo hình ảnh (Picture)............................................... 65
4.7 Bước 7: Thiết lập thuộc tính Runtime ..................................................... 68
4.8 Bước 8: Kính hoạt Project ..................................................................... 69
5 In chuỗi thông báo (Message Sequence Report) ................................. 71
5.1 Bước 1: Kích hoạt chuỗi thông báo ......................................................... 71
5.2 Hiệu chỉnh Layout .................................................................................. 72
5.2.1 Bước 2.1: Mở Layout ................................................................... 72
5.2.2 Thiết kế báo cáo (Report Designe) .............................................. 72
5.2.3 Bước 2.2: Hiệu chỉnh Layout ....................................................... 74
5.3 Bước 3: Cài đặt thông số in (Print Job) .................................................. 78
5.4 Bước 4: Thiết lập thuộc tính Runtime .................................................. 79
5.5 Bước 5: Kích hoạt Project....................................................................... 80
6 In thông báo chạy thực Tag logging ...................................................... 82
6.1 Bước 1: Tạo Layout ................................................................................. 82
6.2 Hiệu chỉnh Layout .................................................................................. 83
6.2.1 Bước 2.1: Hiệu chỉnh phần tĩnh (Static Portion) .......................... 83
6.2.2 Bước 2.1: Hiệu chỉnh phần động (Dynamic Portion) ................... 83
6.3 Bước 3: Thiết lập thông số in ................................................................ 86
6.4 Bước 4: Kích hoạt Project ...................................................................... 87
7 Hoạt động client / server ........................................................................ 89
7.1 Hệ thống Client / Server ........................................................................ 89
7.2 Bước 1: Tạo hệ thống đa người dùng (Multi - User) .............................. 89
7.3 Bước 2: Kết nối với máy Client............................................................... 90
7.4 Bước 3: Thiết lập thuộc tính Runtime cho máy Client ........................... 92
7.5 Bước 4: Mở một Project trên máy Client ................................................ 93
7.6 Bước 5: Sự khác nhau về hình ảnh khởi động giữa Server / Client......... 94


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap