I - Giới thiệu về thiết bị phản ứng
II - Thời gian lưu
III - Thiết bị phản ứng loại thùng có khuấy
IV - Đặc trưng nhiệt trong thiết bị phản ứng
V - Thiết bị phản ứng xúc tác khí-rắn ( xúc tác rắn ).
VI - Một số loại thiết bị phản ứng trong công nghiệp hoá dầu


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap