1.1.1. Vị trí địa lý
Chuyên Mỹ là một xã thuộc địa phận huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Xã là một xã ở phía Tây của huyện với tiềm năng rất lớn về các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Chuyên Mỹ cách thị trấn Phú Xuyên 10km về phía Nam. Điều kiện giao lưu với các địa phương trong và ngoài huyện tương đối thuận lợi.

Xã Chuyên Mỹ có ranh giới hành chính như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Hoàng Long (huyện Mỹ Đức)
+ Phía Nam giáp xã Vân Từ
+ Phía Đông Bắc giáp sông Nhuệ, là ranh giới tự nhiên với huyện Ứng Hòa.
+ Phía Đông giáp huyện xã Tân Dân (Huyện Ứng Hòa)
+ Phía Tây giáp Huyện Ứng Hòa

Với vị trí địa lý này, xã Chuyên Mỹ có điều kiện để phát triển nền kinh tế đa dạng theo hướng tiểu thủ công nghiệp-dịch vụ thương mại-nuôi trồng thủy sản năng suất cao


Bảng 1.1 : Thống kê dân số và lao động.
Bảng 1.2 : Thống kê hệ thống giao thông xã Hương Sơn.
Bảng 2.1. Thống kê hiện trạng kênh tưới tiêu
Bảng 2.2. Hiện trạng và kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương năm 2010
Bảng 3.1. Chỉ số môi trường nước cấp cho vùng dự án:
Bảng 4.1: Nhiệt độ trung bình tháng tại Hà Nội và Hà Đông (0C)
Bảng 4.2: Tính toán lượng nước bổ sung trong thời gian nuôi.
Bảng 4.3. Lưu lượng đầu kênh cấp 1- vùng 1.
Bảng 4.4. Lưu lượng kênh cấp 2- vùng 2.
Bảng 4.5. Lưu lượng đầu kênh cấp 1- vùng 2.
Bảng 4.6. Lưu lượng kênh cấp 2- vùng 3.
Bảng 4.7. Lưu lượng đầu kênh cấp 1- vùng 3.
Bảng 4.8. Lưu lượng kênh N3’ cấp trực tiếp cho ao.
Bảng 4.9. Mưa năm- trạm Đục Khê
Bảng 4.10. Lượng mưa năm thiết kế.
Bảng 4.11. Quan hệ Qp ~ t .
Bảng 4.12. Tính toán các chỉ tiêu thiết kế kênh chính
Bảng 4.13. Tính toán các chỉ tiêu thiết kế kênh cấp 2.
Bảng 4.14. Tính toán các chỉ tiêu thiết kế kênh cấp 1 – vùng 1.
Bảng 4.15. Tính toán các chỉ tiêu thiết kế kênh cấp 1 – vùng 2.
Bảng 4.16. Tính toán các chỉ tiêu thiết kế kênh cấp 1 – vùng 3.
Bảng 4.17. Tính toán cao trình đáy kênh và bờ kênh- kênh chính.
Bảng 4.18. Tính toán cao trình đáy kênh và bờ kênh- kênh cấp 1-vùng 1.
Bảng 4.19. Tính toán cao trình đáy kênh và bờ kênh- kênh cấp 1-vùng 2.
Bảng 4.20. Tính toán cao trình đáy kênh và bờ kênh- kênh cấp 1-vùng 3.
Bảng 6.1. Bảng tổng hợp khối lượng vật liệu xây dựng nhà máy trạm bơm cấp nước.
Bảng 6.2. Bảng tổng hợp khối lượng vật liệu xây dựng bể hút trạm bơm cấp nước.
Bảng 6.3. Bảng tổng hợp khối lượng vật liệu xây dựng bể xả trạm bơm cấp nước.
Bảng 6.4. Bảng tổng hợp khối lượng vật liệu xây dựng trạm bơm cấp nước.
Bảng 6.5. Tính toán khối lượng đào đắp kênh chính.
Bảng 6.6. Tính toán khối lượng đào đắp kênh nhánh- vùng 1.
Bảng 6.7. Tính toán khối lượng đào đắp kênh nhánh- vùng 2.
Bảng 6.8. Tính toán khối lượng đào đắp kênh nhánh- vùng 3.
Bảng 6.9. Tổng hợp khối lượng kênh.
Bảng 6.10. Bảng tính toán khối lượng cống lấy nước vào ao.
Bảng 6.11 : Bảng tính toán chi phí xây lắp trạm bơm.
Bảng 6.12 : Bảng tính toán chi phí xây dựng hệ thống kênh mương.
Bảng 6.13. Bảng tính toán chi phí xây dựng cống.
Bảng 6.14 : Bảng tính tổng chi phí dự án
Bảng 6.15. Thu nhập 1 ha.
Bảng 6.16. Tính toán các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap