Vị trí, ý nghĩa, vai trò môn học
Tài liệu "Công nghệ chế biến khí" dùng cho kỹ thuật viên, sinh viên và kỹ sƣ thuộc ngành công nghệ chế biến khí thiên nhiên và khí đồng hành và các ngành có liên quan. Tập sách đƣợc soạn làm giáo trình giảng dạy cao đẳng và đại học cho ngành công nghệ chế biến khí.
Nội dung của giáo trình giới thiệu các kiến thức cơ bản về khí thiên nhiên và khí đồng hành, các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến khí và chuyển hóa khí, tồn trữ và vận chuyển khí. Đồng thời tác giả cũng giới thiệu cho ngƣời đọc cách xác lập các phƣơng trình cân bằng vật chất và nhiệt lƣợng của một số quá trình đơn giản. Hy vọng rằng sau khi đọc tập sách này bạn đọc sẽ có những khái niệm cơ bản nhất về khí và góp phần giải quyết các vấn đề công nghệ chế biến khí.

Bài 1. Khái niệm cơ bản
Bài 2. Trạng thái pha
Bài 3. Đường ống dẫn khí
Bài 4. Làm sạch khí
Bài 5. Chế biến khí bằng phương pháp ngưng tụ
Bài 6. Chế biến khí bằng phương pháp chưng cất và hấp thụ
Bài 7. Tính cân bằng vật chất, cân bằng nhiệt lượng.
Bài 8. Chuyển hóa khí tự nhiên và khí đồng hành.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap