PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHOÁNG SẢN
Chương 1: Đại cương về khoáng sản
Chương 2: Thành phần vỏ Trái đất và quá trình tạo quặng
Chương 3: Cấu trúc mỏ khoáng, thân khoáng và thành phần khoáng

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM MỎ KHOÁNG
Chương 4: Mỏ khoáng magma thực sự
Chương 5: Mỏ khoáng pegmatit
Chương 6: Mỏ khoáng carbonatit
Chương 7: Mỏ khoáng skarn
Chương 8: Mỏ khoáng nhiệt dịch
Chương 9: Mỏ khoáng phong hoá
Chương 10: Mỏ khoáng sa khoáng
Chương 11: Mỏ khoáng trầm tích
Chương 12: Mỏ khoáng biến chất sinh

PHẦN III: QUY LUẬT PHÂN BỐ CÁC CÁC MỎ KHOÁNG
Chương 13: Các yếu tố địa chất khống chế tạo khoáng
Chương 14: Quy luật phân bố các mỏ khoáng sàng


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap