Khóa luận sẽ trình bày một giải pháp tối ưu mạng ngang hàng cấu trúc Chord - một giao thức của mạng ngang hàng có cấu trúc - dựa trên thời gian trễ. Giải pháp tập trung giải quyết vấn đề khác biệt về topo (topology mismatch) qua hai quá trình: lựa chọn vị trí tham gia mạng của nút và tối ưu bảng định tuyến. Tiêu chí dùng để tối ưu chính là thời gian trễgiữa các nút tham gia. Giải pháp này đã được thử nghiệm trên chương trình mô phỏng với môi trường mạng ảo có thời gian trễ gần giống với Internet.
Kết quả cho thấy, giải pháp tối ưu đã đem lại hiệu quả với việc làm giảm thời gian trễ và chi phí truyền thông trong các truy vấn tìm kiếm. Theo đó, hiệu năng của mạng và ứng dụng cũng được nâng lên.

Mục lục
Mở đầu........................................................................................................................................ 1
Chương 1. Tổng quan ................................................................................................................. 3
1.1. Mạng ngang hàng......................................................................................................... 3
1.2. Phân loại mạng ngang hàng ......................................................................................... 6
1.2.1. Hệthống ngang hàng lai (Hybrid Peer-to-peer System) ...................................... 6
1.2.2. Mạng ngang hàng thuần túy (Pure Peer-to-peer System)..................................... 7
1.2.3. Kiến trúc siêu ngang hàng (Super-peer Architecture) .......................................... 8
1.2.4. Mạng ngang hàng có cấu trúc (Structured) ........................................................ 10
1.3. Cấu trúc Chord........................................................................................................... 12
1.3.1. Mô hình mạng Chord.......................................................................................... 13
1.3.2. Ánh xạkhóa vào một nút trong Chord ............................................................... 14
1.3.3. Tìm kiếm trong mạng Chord .............................................................................. 14
1.3.4. Tham gia và ổn định mạng ................................................................................. 15
Chương 2. Các nghiên cứu vềtối ưu Chord ............................................................................. 16
2.1. Tối ưu hóa trên Chord................................................................................................ 16
2.2. Lựa chọn láng giềng gần (Proximity Neighbor Selection[5]) ................................... 17
2.3. Quasi-Chord [7] ......................................................................................................... 20
Chương 3. Tối ưu Chord dựa trên lựa chọn độtrễ................................................................... 24
3.1. Đềxuất ....................................................................................................................... 24
3.2. Nội dung .................................................................................................................... 25
3.3. Ưu nhược điểm .......................................................................................................... 27
Chương 4. Mô phỏng và đánh giá ............................................................................................ 29
4.1. Chương trình mô phỏng ............................................................................................. 29
4.1.1. Kiến trúc mạng mô phỏng .................................................................................. 29
4.1.2. Dữliệu ................................................................................................................ 31
4.1.3. Các đối tượng ..................................................................................................... 32
4.1.4. Thực thi............................................................................................................... 34
4.2. Kết quảvà đánh giá.................................................................................................... 37
4.2.1. Hiệu quảso với Chord truyền thống................................................................... 37
4.2.2. Hiệu quảkhi thay đổi tham số............................................................................ 38
Chương 5. Kết luận................................................................................................................... 43
5.1. Kết luận...................................................................................................................... 43
5.2. Hướng phát triển tiếp theo của đềtài ......................................................................... 43
Tài liệu tham khảo .................................................................................................................... 45
Phụlục A .................................................................................................................................. 46


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap