Hiện nay vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Trong quá trình sản xuất nước chấm có hàm lượng đạm cao, người ta thường dùng các phương pháp thủy phân protein tạo thành các dung dịch amino acid. Có 3 phương pháp tiến hành phản ứng thủy phân protein: Phương pháp hóa học: thủy phân protein với xúc tác acid, thời gian tiến hành phản ứng là 24 giờ. Nhược điểm của phương pháp này là tạo thành sản phẩm phụ 3-MCPD, một chất độc gây ung thư. 
Phương pháp dùng men vi sinh: sử dụng chủng nấm Aspergillus oryzae để xúc tác phản ứng thủy phân protein. Nhược điểm của phương pháp này là thời gian thực hiện phản ứng khá dài khoảng từ 6 – 8 tháng. 
Phương pháp hóa sinh: sử dụng xúc tác là các enzyme protease có nguồn gốc động thực vật làm xúc tác. Phương pháp này có thời gian phản ứng ngắn và không tạo sản phẩm phụ có khả năng gây ung thư.
Các phản ứng sử dụng xúc tác enzyme được ứng dụng rất rộng rãi trong lĩnh vực này vì chúng không những cho hiệu suất cao mà thời gian thực hiện phản ứng cũng ngắn hơn so với phản ứng được tiến hành theo phương pháp cổ điển. Hơn nữa các enzyme thường được phân bố rất rộng rãi trong tất cả các mô, cơ quan động vật và thực vật, tế bào vi sinh vật nên tương đối dễ tìm.

Chương 1 TỔNG QUAN ................................................................................... 2
1.1 GIỚI THIỆU VỀ ENZYME PAPAIN ...................................................... 2
1.1.1 Cysteine protease ................................................................................. 2
1.1.2 Papain .................................................................................................... 2
1.1.2.1 Nguồn gốc ....................................................................................... 2
1.1.2.1.1. Giới thiệu về cây đu đủ. .......................................................... 3
1.1.2.1.2. Phân bố sinh thái của cây đu đủ. ............................................ 4
1.1.2.1.3. Hoạt tính sinh học và công dụng của một số chất có trong cây đu đủ.
1.1.2.2 Tính chất của papain ..................................................................... 5
1.1.2.2.1 Tính chất vật lý ......................................................................... 5
1.1.2.2.2 Tính chất hóa học ..................................................................... 5
a) Cấu tạo hóa học ........................................................................... 5
b) Cấu trúc không gian ..................................................................... 6
c) Cấu trúc tâm hoạt động của papain ............................................. 7
d) Phản ứng của papain ................................................................... 7
e. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác của papain ................ 9
1.1.2.3 Ứng dụng của enzyme papain ................................................. 10
1.1.2.3.1 Trong y học: ....................................................................... 10
1.1.2.3.2 Trong công nghiệp thực phẩm: .......................................... 10
1.1.2.3.3 Trong các ngành công nghiệp khác: .................................. 10
1.2 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA BÁNH DẦU ĐẬU PHỘNG ................ 10
1.3 PHẢN ỨNG THỦY PHÂN BÁNH DẦU ĐẬU PHỘNG ........................... 12
1.3.1 Khái niệm phản ứng thủy phân ............................................................ 12
1.3.2 Quy trình thực hiện phản ứng thủy phân ............................................ 13
1.3.3 Các thay đổi hóa sinh trong quá trình thủy phân: ............................. 14
1.3.4 Tính chất của sản phẩm sau thủy phân ............................................... 14
1.3.5 Ƣu và nhƣợc điểm của phản ứng thủy phân: ...................................... 15
1.3.5.1 Ƣu điểm: ........................................................................................... 15
1.3.5.2 Nhƣợc điểm: ..................................................................................... 15
1.4 ỨNG DỤNG ENZYME PAPAIN LÀM XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG
THỦY PHÂN PROTEIN TRONG BÁNH DẦU ĐẬU PHỘNG .................... 15
Chương 2 VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP ........................................................ 17
2.1. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ ........................................................................ 17
2.1.1. Hóa chất ................................................................................................. 17
2.1.2. Thiết bị ................................................................................................... 18
2.2 PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN ................................................................... 18
2.2.1 Phƣơng pháp trích nhựa đu đủ từ trái................................................. 18
2.2.2 Phƣơng pháp thu nhận papain tinh khiết ............................................ 19
2.2.2.1 Loại bỏ các chất không tan ở pH 9. ................................................ 20
2.2.2.2 Quá trình phân đoạn bằng amonium sulfate ................................. 20
2.2.2.3 Quá trình phân đoạn bằng NaCl ..................................................... 20
2.2.2.4 Kết tinh .............................................................................................. 20
2.2.2.5 Tái kết tinh ........................................................................................ 21
2.2.2.6 Đông khô chân không. ..................................................................... 21
2.2.3 Xác định lƣợng protein theo phƣơng pháp Lowry ............................. 22
2.2.4 Xác định hoạt tính protein theo phƣơng pháp Anson ........................ 23
2.2.5 Xác định đạm tổng số theo phƣơng pháp Kjeldahl ............................ 24
2.2.5.1 Nguyên tắc: ...................................................................................... 24
2.2.5.2 Cách tính: ......................................................................................... 24
2.2.6 Phƣơng pháp xác định đạm formol (phƣơng pháp Sorensen) .......... 25
2.2.6.1 Nguyên tắc........................................................................................ 25
2.2.6.2 Tiến hành ......................................................................................... 25
2.2.6.3 Cách tính .......................................................................................... 26
2.2.7 Xác định đạm amoniac .......................................................................... 26
2.2.7.1 Nguyên tắc........................................................................................ 26
2.2.7.2 Tiến hành ......................................................................................... 27
2.2.7.3 Cách tính .......................................................................................... 27
2.2.8 Phƣơng pháp chung tiến hành phản ứng thủy phân bánh dầu đậu
phộng với xúc tác papain thô. ........................................................................ 27
2.2.8.1 Phƣơng pháp loại béo: .................................................................... 27
2.2.8.2 Phƣơng pháp thực hiện phản ứng ................................................. 27
2.2.8.3 Hiệu suất thủy phân ........................................................................ 28
Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ....................................................... 30
3.1 KHẢO SÁT LƢỢNG NHỰA Ở QUẢ ĐU ĐỦ ........................................... 30
3.2 KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN SƠ CHẾ NHỰA TƢƠI ..................................... 30
3.3 KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN THU NHẬN PAPAIN TỪ NHỰA KHÔ ....... 31
3.4 PHƢƠNG PHÁP LOWRY XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG PROTEIN ....... 33
3.5 PHƢƠNG PHÁP ANSON XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH PROTEASE ........ 34
3.6 KHẢO SÁT LƢỢNG ENZYME THU ĐƢỢC SAU CÁC GIAI ĐOẠN
TINH CHẾ. .......................................................................................................... 35
3.7 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CỦA ENZYME SAU CÁC GIAI ĐOẠN
TINH CHẾ ........................................................................................................... 37
3.8 KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI LƢỢNG PROTEIN TRONG CÁC CHẾ
PHẨM PROTEASE THU ĐƢỢC THEO THỜI GIAN .................................. 39
3.9 KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI HOẠT TÍNH CỦA CÁC CHẾ PHẨM
THEO THỜI GIAN. ........................................................................................... 41
3.10 KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT TÍNH CỦA
ENZYME PAPAIN. ............................................................................................ 44
3.10.1. Khảo sát ảnh hƣởng của pH ............................................................... 44
3.10.2 Khảo sát ảnh hƣởng của nhiệt độ ....................................................... 45
3.11 KHẢO SÁT HÀM LƢỢNG ĐẠM FORMOL VÀ AMONIAC THEO THỜI GIAN TRONG PHẢN ỨNG THỦY PHÂN.
3.12 KHẢO SÁT PHẢN ỨNG THỦY PHÂN BÁNH DẦU ĐẬU PHỘNG VỚI XÚC TÁC PAPAIN THÔ.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap