Xoài (Mangifera indica L.) có giá trị kinh tế và giá trị dinh dưỡng cao. Việt Nam là nước có điều kiện tự nhiên phù hợp với sự phát triển của cây xoài. Tuy nhiên, chỉ cho thu hoạch quả 1 vụ/năm. Cần đưa ra biện pháp để điều khiển cho xoài ra hoa trái vụ để cho quả ở những thời điểm khác có giá cao hơn.

Mục tiêu
Tìm hiểu những biện pháp điều khiển ra hoa quả trái vụ cho cây xoài
Là cơ sở để lựa chọn biện pháp điều khiển ra hoa xoài hợp lý

Nội dung:
1. Cây xoài trên thế giới và Việt Nam
2. Một số vấn đề đối với sản xuất xoài hiện nay
3. Đặc điểm ra hoa của cây xoài
4. Một số biện pháp điều khiển xoài ra hoa trái vụ


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap