Như tiêu đề thì hôm nay mình chia sẻ 1 code bài viết ngẫu nhiên cho blogspot.Có bạn nhận xét là sao mình làm giống bạn hướng dẫn rồi mà hình ảnh ở bài viết liên quan hoặc bài viết ngẫu nhiên không hiển thị được,bây giờ mình khuyên các bạn chú ý rằng đuôi ảnh là .jpg và .png .Các bạn nên sử dụng chức năng tải ảnh lên ở trong khung soạn thảo bài viết ,ảnh sẽ hiển thị thôi :)
Code bài đăng ngẫu nhiên cho blogspot
Cách thực hiện : Vào Blog->Bố cục->thêm tiện ích->chọn HTML/JavaScript .
Thêm đoạn code này vào đó :)
<style>
#random-posts img {
    border-radius: 10px;
    float: left;
    margin-right: 5px;
    width: 75px; /*Cái này là chiều rộng của hình minh hoạ*/
    height: 75px; /*Cái này là chiều dài của hình minh hoạ*/
    background-color: #F5F5F5;
    padding: 3px;
    transition: all 0.2s linear 0s;
}
#random-posts img:hover {
    opacity: 0.6;
}
ul#random-posts {
    list-style-type: none;
    padding: 0px;
}
#random-posts a {
    font-size: 12px; /*Cái này là kích thước tiêu đề*/
    text-transform: uppercase;
    padding: 0px auto 5px;
}
#random-posts a:hover {
    text-decoration: none;
}
.random-summary {
    font-size: 11px; /*Cái này là kích thước của đoạn trích giới thiệu*/
    background: none;
    padding: 5px;
    margin-right: 8px;
}
#random-posts li {
    margin-bottom: 10px;
    border-bottom: 1px solid #EEEEEE;
    padding: 4px;
}
</style>
<ul id='random-posts'>
<script type='text/javaScript'>
var randomposts_number = 5; /*Cái này là số lượng bài đăng*/
var randomposts_chars = 110; /*Cái này là số ký tự tối đa của đoạn giới thiệu*/
var randomposts_details = 'yes'; /*Nếu bạn không muốn hiển thị ngày đăng và số lượng comment thì đổi thành 'no'*/
var randomposts_comments = 'Comments';
var randomposts_commentsd = 'Comments Disabled';
var randomposts_current = [];
var total_randomposts = 0;
var randomposts_current = new Array(randomposts_number);
function randomposts(json) {
    total_randomposts = json.feed.openSearch$totalResults.$t
}
document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=randomposts\"><\/script>');
function getvalue() {
    for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {
        var found = false;
        var rndValue = get_random();
        for (var j = 0; j < randomposts_current.length; j++) {
            if (randomposts_current[j] == rndValue) {
                found = true;
                break
            }
        };
        if (found) {
            i--
        } else {
            randomposts_current[i] = rndValue
        }
    }
};
function get_random() {
    var ranNum = 1 + Math.round(Math.random() * (total_randomposts - 1));
    return ranNum
};
</script>
<script type='text/javaScript'>
function random_posts(json) {
    for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {
        var entry = json.feed.entry[i];
        var randompoststitle = entry.title.$t;
        if ('content' in entry) {
            var randompostsnippet = entry.content.$t
        } else {
            if ('summary' in entry) {
                var randompostsnippet = entry.summary.$t
            } else {
                var randompostsnippet = "";
            }
        };
        randompostsnippet = randompostsnippet.replace(/<[^>]*>/g, "");
        if (randompostsnippet.length < randomposts_chars) {
            var randomposts_snippet = randompostsnippet
        } else {
            randompostsnippet = randompostsnippet.substring(0, randomposts_chars);
            var whitespace = randompostsnippet.lastIndexOf(" ");
            randomposts_snippet = randompostsnippet.substring(0, whitespace) + "&#133;";
        };
        for (var j = 0; j < entry.link.length; j++) {
            if ('thr$total' in entry) {
                var randomposts_commentsnum = entry.thr$total.$t + ' ' + randomposts_comments
            } else {
                randomposts_commentsnum = randomposts_commentsd
            }; if (entry.link[j].rel == 'alternate') {
                var randompostsurl = entry.link[j].href;
                var randomposts_date = entry.published.$t;
                if ('media$thumbnail' in entry) {
                    var randompoststhumb = entry.media$thumbnail.url
                } else {
                    randompoststhumb = "http://3.bp.blogspot.com/-5SoVe1K6JSk/Utl0OOmucAI/AAAAAAAAF6E/hQghgD_EJdQ/s1600/no_thumb.png"
                }
            }
        };
        document.write('<li>');
        document.write('<a href="' + randompostsurl + '" rel="nofollow"><img alt="' + randompoststitle + '" src="' + randompoststhumb + '"/></a>');
        document.write('<div><a href="' + randompostsurl + '" rel="nofollow">' + randompoststitle + '</a></div>');
        if (randomposts_details == 'yes') {
            document.write('<span><div  class="random-info">' + randomposts_date.substring(8, 10) + '.' + randomposts_date.substring(5, 7) + '.' + randomposts_date.substring(0, 4) + ' - ' + randomposts_commentsnum) + '</div></span>'
        };
        document.write('<br/><div class="random-summary">' + randomposts_snippet + '</div><div style="clear:both"></div></li>')
    }
};
getvalue();
for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {
    document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=' + randomposts_current[i] + '&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')
};
</script>
</ul>
Bạn có thể thay đổi kích thước cho phù hợp với blog của bạn.Chúc thành công!

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap