1 Tổng quan về Trung Tâm Du Lịch Suối Khoáng Nóng Tháp Bà – Nha Trang
1.1.1 Vị trí địa lý 4
1.1.2 Lĩnh vực hoạt động 4
1.1.3 Hiện trạng chất lượng môi trường cơ sở 4
1.1.3.1 Hiện trạng chất lượng môi trường không khí . 5
1.1.3.2 Hiện trạng chất lượng môi trường nước 5

CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

2.1 Cơ sở lý thuyết của quá trình xử lý nước thải: . 8
2.1.1 Phương pháp xử lý cơ học 8
2.1.1.1 Song chắn rác 8
2.1.1.2 Lưới lọc . 8
2.1.1.3 Bể lắng cát 9
2.1.1.4 Bể tách dầu mỡ . 9
2.1.1.5 Bể điều hoà . 9
2.1.1.6 Bể lắng . 10
2.1.1.7 Bể lọc . 10
2.1.2 Phương pháp xử lý hoá học . 11
2.1.2.1 Đông tụ và keo tụ . 11
2.1.2.2 Trung hoà . 12
2.1.2.3 Oxy hoá khử 13
2.1.2.4 Điện hoá . 13
2.1.3 Phương pháp xử lý hoá lý 13
2.1.3.1 Tuyển nổi . 14
2.1.3.2 Hấp phụ 14
2.1.3.3 Trích ly . 15
2.1.3.4 Trao đổi ion . 15
2.1.4 Phương pháp xử lý sinh học 15
2.1.4.1 Công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên . 15
Ao sinh học . 15
2.1.4.2 Phương pháp xử lý qua đất . 16
2.1.4.3 Công trình xử lý sinh học hiếu khí . 17
Bể AEROTANK . 17
Mương oxy hoá 20
Lọc sinh học 20
Đĩa quay sinh học . 21
2.1.4.4 Công trình xử lý sinh học kỵ khí . 22
Phương pháp kỵ khí sinh trưởng lơ lửng 22
Phương pháp kỵ khí sinh trưởng bám dính 23
2.2 Thành phần và tính chất nước thải . 24
2.2.1.1 Nguồn thải 24
2.2.1.2 Đặc trưng nước thải 24
2.2.1.3 Lưu lượng . 24
2.2.1.4 Mức độ cần đạt sau xử lý 24
2.2.2 Sơ đồ khối công nghệ đề xuất . 25
2.3 Công nghệ xử lý . 26
2.4 Thuyết minh nguyên lý hoạt động . 26

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ

3.1 Các thông số thiết kế . 27
3.2 Tính toán các công trình đơn vị . 27
3.2.1 Song chán rác . 27
3.2.1.1 Nhiệm vụ 27
3.2.1.2 Tính toán . 27
3.2.2 Bể gom . 31
3.2.2.1 Nhiệm vụ 31
3.2.2.2 Tính toán . 31
3.2.3 Bể điều hoà . 34
3.2.3.1 Nhiệm vụ . 34
3.2.3.2 Tính toán . 35
3.2.4 Bể trộn nhanh . 39
3.2.5 Bể khuấy chậm . 43
3.2.6 Bể lắng đứng . 44
3.2.6.1 Nhiệm vụ 44
3.2.6.2 Tính toán . 44
3.2.7 Bể lọc 48
3.2.8 Bể khử trùng . 50
3.2.9 Bể chứa bùn 51
3.2.9.1 Nhiệm vụ 51
3.2.9.2 Tính toán . 51
3.2.10 Sân phơi bùn 52
3.2.10.1 Nhiệm vụ 52
3.2.10.2 Tính toán 52

CHƯƠNG 4: DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

4.1 Lưu lượng nước thải . 55
4.2 Các thông số thiết kế . 55
4.2.1 Bể gom . 55
4.2.2 Bể điều hoà . 55
4.2.3 Cụm bể keo tụ - tạo bông 56
4.2.4 Bể lắng . 56
4.2.5 Bể lọc . 57
4.2.6 Bể tiếp xúc khử trùng 57
4.2.7 Bể chứa bùn 57
4.2.8 Hệ van và đường ống 57
4.2.9 Hệ điện điều khiển 58
4.2.10 Hoá chất 58
4.3 Khái toán kinh phí . 59
4.3.1 Phần xây dựng 59
4.3.2 Phần thiết bị - công nghệ 60
4.4 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 62
4.5 Tiến độ thực hiện . 63
4.6 Biện pháp thi công . 63


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap