Chương 1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
1.1. Vị trí địa lý
1.2. Địa hình
1.3. Khí hậu
1.4. Mạng thuỷ văn
1.5. Dân số - kinh tế xã hội
Chương 2. Đặc điểm địa sinh thái khu vực nghiên cứu
2.1. Đặc điểm các hệ sinh thái
2.2. Đặc điểm các hệ sinh thái sông hồ chính trong khu vực
2.3. Đặc điểm lớp thổ nhưỡng, lớp phủ
2.4. Đặc điểm địa chất
2.5. Đặc điểm địa chất thuỷ văn
2.6. Đặc điểm môi trường không khí
Chương 3. Tổng quan về bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị
3.1. Khái niệm chung
3.2. Tổng quan về bãi chôn lấp chất thải trên thế giới
3.3. Tổng quan về bãi chôn lấp ở Việt Nam
3.4. Những vấn đề còn tồn tại trong quản lý chất thải rắn ở TP Sơn La
Phần 2. Phần thiết kế và tính toán chi phí
Chương 4. Công tác thu thập tài liệu
4.1. Mục đích, nhiệm vụ
4.2. Khối lượng tài liệu cần thu thập
4.3. Phương pháp thu thập
4.4. Phương pháp chỉnh lý tài liệu thu thập
Chương 5. Công tác khảo sát thực địa
5.1. Mục đích, nhiệm vụ
5.2. Khối lượng công tác
5.3. Phương pháp tiến hành
5.4. Phương pháp chỉnh lý tài liệu
Chương 6. Công tác thí nghiệm
6.1. Thí nghiệm đo đạc và thí nghiệm hiện trường
6.2. Thí nghiệm trong phòng
Chương 7. Thiết kế và lựa chọn công nghệ chôn lấp chất thải rắn
7.1. Mục đích nhiệm vụ
7.2. Cơ sở tiền đề thiết kế
7.3. Quy trình kỹ thuật
7.4. Lựa chọn và tính toán dây chuyền công nghệ
7.5. Biện pháp thi công
7.6. Giải pháp xử lý sự cố
7.7. Tính toán chi phí vận hành và giá thành cho một đơn vị m3 rác chôn lấp
Chương 8. Tính toán dự trù nhân lực và kinh phí kết luận và kiến nghị

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap