1.3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Trên cơ sở khảo sát thu thập và biên hội các thông tin về hệ thống thu gom, vận chuyển CTR trên địa bàn thị xã Bảo Lộc.
- Đánh giá được hiện trạng hệ thống quản lý CTRSH trên địa bàn thị xã Bảo Lộc (Nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý ).
- Dự báo tốc độ phát sinh CTR, nhu cầu vận chuyển, nhu cầu xử lý CTR đến năm 2020
- Đưa ra các giải pháp quản lý để nghiên cứu lựa chọn phương án tối ưu hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đô thị của thị xã Bảo Lộc.

1.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Tổng hợp, biên tập tài liệu có liên quan đến đề tài.
Xem xét hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Bảo Lộc, thông qua quá trình tổng hợp tài liệu và khảo sát quá trình thu gom,vận chuyển trong khu vực nghiên cứu.
Tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội và môi trường để có dự đoán hợp lý về mức phát thải CTRSH của thị xã Bảo Lộc.

Hệ thống thu gom chất thải rắn tại các hộ gia đình
- Tổng số hộ giao rác
- Số hộ không giao rác
- Số lượng nguồn thải cho một dãy thu gom CTR hoặc khối lượng rác cho một dãy thu gom.
- Tuyến và chiều dài tuyến đường cho một dãy thu gom từ nguồn phát sinh.
- Thời gian hoàn tất việc thu gom
- Thiết bị dụng cụ và nhân lực
- Các loại phế liệu được phân loại
- Khối lượng chất thải từ hộ gia đình
- Phí thu gom chất thải rắn
Thiết kế hệ thống thu gom chất thải rắn trên đường
- Số lượng các điểm tập trung
- Khối lượng trung bình tại các điểm
- Thời gian hoạt động tại các điểm
- Tuyến thu gom và chiều dài tuyến đường thu gom trên đường
- Mỹ quan và chất lượng môi trường tại các điểm tập trung rác
Thiết kế trạm phân loại rác
- Thiết bị, dụng cụ và nhân lực
- Chất lượng môi trường xung quanh
Vận chuyển
- Qui trình vận chuyển và thực tế
- Tuyến và thời gian vận chuyển ( tốc độ và hoạt động)
- Phương tiện vận chuyển
- Tiêu thụ nhiên liệu
- Phí vận chuyển (ngày?, đêm ?)
- Khối lượng thành phần CTR
- Chất lượng môi trường vận chuyển
Trên cơ sở đó để nghiên cứu lựa chọn thiết kế phương án tối ưu để quản lý quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý tái chế chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Bảo Lộc – Lâm Đồng để lấy sản phẩm tái chế đó phục vụ cho chăm sóc cây trồng.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap