2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Đánh giá tầm quan trọng của các chỉ tiêu phân tích kỹ thuật tại công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam – Chi nhánh Đà Nẵng, trên cơ sở đó đánh giá ưu nhược điểm, lợi ích mà nó mang lại cho công ty và đưa ra các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng các chỉ tiêu phân tích kỹ thuật trong thị trường chứng khoán.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
Đối tượng của khóa luận là các chỉ tiêu phân tích kỹ thuật trong thị trường chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.
Giới hạn trong nghiên cứu và phân tích từ năm 2010 đến năm 2012 và giải pháp trong năm 2013.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu:
- Thu thập, liệt kê các thông tin, số liệu và các dữ liệu.
- Phân tích ngang kết hợp phân tích dọc để phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Phân tích, đánh giá các biểu đồ kỹ thuật.
- So sánh, lập luận đưa ra các kết quả

5. BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN:
Ngoài phần mở đầu, phụ lục và tham khảo, khóa luận có 3 phần cơ bản sau:
Chương 1: Tổng quan về phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán.
Chương 2: Thực trạng ứng dụng phương pháp phân tích kỹ thuật tại công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phương pháp phân tích kỹ thuật tại công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap