Nhiên liệu là những vật liệu có khả năng cung cấp nhiệt lượng. Các vật liệu này có thể là cây, cỏ trên lớp vỏ Trái  Đất, nhiên liệu hoá thạch trong lớp vỏ Trái  Đất hay  được sản xuất ra từ các ngành công nghiệp khác nhau. Trước khi bước vào kỉ nguyên công nghiệp, nhiên liệu chủ yếu sử dụng cho các mục  đích dân dụng như: sưởi  ấm, thắp sáng, nấu nướng. Khi nền công nghiệp thế giới phát triển, việc sử dụng nhiên liệu đã thay đổi hoàn toàn mặc dù tỉ lệ sử dụng cho các mục đích dân dụng vẫn cao và nhu cầu về nhiên liệu cho công nghiệp ngày càng tăng lên. Ngày nay, năng lượng nguyên tử được sử dụng rộng rãi, song vai trò của các nhiên liệu đã nói ở trên vẫn rất quan trọng trong đời sống nhân sinh và hoạt động sản xuất công nghiệp. Trong tự nhiên, nhiên liệu tồn tại ở ba trạng thái: khí, lỏng và rắn.
Nhiên liệu khí gồm: khí thiên nhiên; khí được sản xuất từ công nghiệp như: khí than, khí cốc, khí tổng hợp, khí than  ướt, khí lò, khí metan từ bùn ao và từ sinh khối, khí hóa lỏng (LPG).

Chương 1   NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA NHIÊN LIỆU............................................... 5
1.1 Nhiệt độ bốc cháy của nhiên liệu ..............................................................................5
1.2 Giới hạn nổ của nhiên liệu ........................................................................................7
1.3 Tốc độ truyền lửa ......................................................................................................9
1.4 Nhiệt độ ngọn lửa....................................................................................................11
1.5 Sự cháy hợp thức và sự cháy không hoàn toàn.......................................................12
1.5.1  Sự cháy hợp thức (Sự cháy hoàn toàn) .......................................................................12
1.5.2  Sự cháy của các ankan ................................................................................................13
1.5.3  Sự cháy không hoàn toàn ............................................................................................15
1.6 Hiệu ứng phân ly trong ngọn lửa ............................................................................18
1.7 Năng suất tỏa nhiệt (NSTN hay nhiệt trị) ...............................................................18
1.7.1  Nhiệt trị tinh và nhiệt trị thô........................................................................................18
1.7.2  Tính toán nhiệt trị........................................................................................................19
1.8 Cường độ nhiệt........................................................................................................20
Chương 2   SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU ......................................................................................... 23
2.1 Sản xuất nhiên liệu từ dầu mỏ.................................................................................23
2.2 Sản xuất nhiên liệu từ lọc dầu.................................................................................27
2.3 Sản xuất nhiên liệu từ cát bitum (Bituminous Sands).............................................31
2.4 Sản xuất nhiên liệu từ dầu nham phiến ...................................................................32
2.5 Sản xuất nhiên liệu từ dầu than đá ..........................................................................33
Chương 3   CÁC NHIÊN LIỆU TỪ DẦU MỎ, KHÍ THIÊN NHIÊN ....................................... 35
3.1 Nhiên liệu lỏng nặng (FO) (dầu madút)..................................................................35
3.1.1  Bố trí cung cấp dầu cho lò đốt ....................................................................................35
3.1.2  Phun dầu và lò đốt bằng dầu .......................................................................................36
3.1.3  Yêu cầu kĩ thuật đối với dầu madút (FO)....................................................................37
3.2 Xăng động cơ..........................................................................................................37
3.2.1  Xăng tự nhiên (natural gasoline - casing - head spirit) ...............................................38
3.2.2  Xăng thu được bằng cách cất trực tiếp từ dầu thô.......................................................39
3.2.3  Xăng crackinh và xăng refominh ................................................................................40
3.3 Nhiên liệu điezen (DO) ...........................................................................................51
3.4 Nhiên liệu khí..........................................................................................................56
Chương 4   PHÂN TÍCH NHIÊN LIỆU ....................................................................................... 64
4.1 Những vấn đề chung ...............................................................................................64
4.2 Xác định nhiệt trị....................................................................................................66
Chương 5 .......................................................................................................................................... 71
Cơ sở vật lí và hóa học của sự cháy.................................................................................................. 71
5.1  Vài nét khái quát về sự cháy ...................................................................................71
5.2 Nhiệt động học và động học của sự cháy ...............................................................74
5.2.1  Cơ sở nhiệt động học của sự cháy...............................................................................74
5.2.2  Cơ sở động học của sự cháy........................................................................................78
5.3 Sự tự bốc cháy. Sự nổ.............................................................................................83
5.3.1  Xác định nhiệt độ tự bốc cháy.....................................................................................86
5.3.2  Giới hạn cho sự tự bốc cháy........................................................................................90
5.4 Sự phát quang hoá học và ion hoá hóa học.............................................................94
5.4.1  Sự phát quang hóa học ................................................................................................95
5.4.2  Ion hoá hóa học ...........................................................................................................97
Chương 6   ỨNG DỤNG CỦA NGỌN LỬA .............................................................................. 100
6.1 Sự tạo thành các hạt cacbon trong ngọn lửa .........................................................100
6.2 Sản xuất axit xianhiđric bằng sự đốt cháy ............................................................101
6.3 Sự tạo thành nitơ oxit trong ngọn lửa ...................................................................102
6.4 Sản xuất năng lượng .............................................................................................104
6.4.1  Đốt cháy công nghiệp và dân dụng ...........................................................................104
6.4.2  Sản xuất công cơ học và đẩy.....................................................................................105
6.4.3  Vấn đề an toàn sự cháy .............................................................................................106
Chương 7   PHỤ GIA NHIÊN LIỆU........................................................................................... 107
7.1 Phân loại các loại phụ gia nhiên liệu ....................................................................107
7.1.1  Các phụ gia tẩy rửa và chống đông đặc ....................................................................107
7.1.2  Chất phụ gia tăng cường độ chảy rót ........................................................................107
7.1.3  Các phụ gia kìm hãm oxi hoá, ăn mòn và lão hóa ....................................................107
7.1.4  Phụ gia khống chế phát thải, khói và giúp đỡ sự cháy ..............................................108
7.1.5  Các phụ gia chống kích nổ........................................................................................108
 7.1.6  Các phụ gia chống tích điện, diệt khuẩn, màu và phụ gia nhũ hoá ...........................108
7.2 Phụ gia cho xăng ...................................................................................................108
7.3 Nhiên liệu sạch......................................................................................................109
PHỤ LỤC 1 ....................................................................................................................112
PHỤ LỤC 2 ....................................................................................................................114

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap