- Nghiên cứu, tìm hiểu và đánh giá hiện trạng mạng VinaPhone nói chung và khu vực Tp Đà Nẵng nói riêng. Dự báo nhu cầu tăng trưởng thuê bao 3G của mạng VinaPhone
- Nghiên cứu giải pháp quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến UMTS 3G.
- Triển khai quy hoạch cụ thể mạng truy nhập vô tuyến UMTS 3G cho mạng
VinaPhone khu vực Tp Đà Nẵng.

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀTÀI ................................................................................. 1
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .......................................................................................... 2
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................... 3
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................................. 3
5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀTÀI ............................................ 4
6. KẾT CẤU ...................................................................................................................... 4
Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG THÔNG TIN DI
ĐỘNG ................................................................................................................................... 6
1.1 THÔNG TIN DI ĐỘNG – SƠLƯỢC PHÁT TRIỂN ................................................. 6
1.2 HỆTHỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G THEO 2 NHÁNH CÔNG NGHỆCHÍNH:
......................................................................................................................................... 11
1.2.1 Hướng phát triển lên 3G sửdụng công nghệWCDMA ..................................... 11
1.2.2 Hướng phát triển lên 3G sửdụng công nghệCDMA 2000. ............................... 12
1.3. MẠNG UMTS 3G VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHỆMẠNG VINAPHONE ..... 14
1.3.1 Định hướng công nghệ& dịch vụtheo tiêu chuẩn châu Âu do 3GPP qui định áp
dụng cho mạng Vinaphone .......................................................................................... 14
1.3.2 Nội dung chủyếu các phiên bản tiêu chuẩn 3GPP ............................................. 14
1.3.2.1 GPP R99 ...................................................................................................... 15
1.3.2.2 3GPP R4 ...................................................................................................... 17
1.3.2.3 3GPP R5 ...................................................................................................... 18
1.3.2.4 3GPP R6 ...................................................................................................... 20
1.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG ............................................................................................. 21
Chương 2. HỆTHỐNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN UMTS .......................................... 22
2.1. NGUYÊN LÝ CDMA .............................................................................................. 22
2.1.1. Nguyên lý trải phổCDMA ................................................................................ 22
2.1.2. Kỹthuật trải phổvà giải trải phổ....................................................................... 23
2.1.3. Kỹthuật đa truy nhập CDMA ............................................................................ 23
2.2. MỘT SỐ ĐẶC TRUNG LỚP VẬT LÝ TRONG MẠNG TRUY NHẬP WCDMA
......................................................................................................................................... 25
2.2.1. Phương thức song công. ..................................................................................... 25
2.2.2. Dung lượng mạng .............................................................................................. 26
2.2.3. Các kênh giao diện vô tuyến UTRA FDD ......................................................... 26
2.2.4. Cấu trúc Cell. ..................................................................................................... 27
2.3 CẤU TRÚC HỆTHỐNG VÔ TUYẾN UMTS ......................................................... 28
2.3.1 Node-B ................................................................................................................ 30
2.3.2 RNC (Radio Network Control) ........................................................................... 30
2.3.3 Các giao diện mởcơbản của UMTS .................................................................. 31
2.4 CÁC CHỨC NĂNG TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN .................. 31
2.4.1 Giới thiệu vềquản lý tài nguyên vô tuyến WCDMA ......................................... 31
2.4.2 Điều khiển công suất ........................................................................................... 32
2.4.3 Điều khiển chuyển giao. ..................................................................................... 34
2.4.3.1 Chuyển giao trong cùng tần số. ................................................................... 34
2.4.3.2 Chuyển giao giữa các hệthống WCDMA và GSM. .................................... 36
2.4.3.3 Chuyển giao giữa các tần sốtrong WCDMA. ............................................. 37
2.4.4 Điều khiển thu nạp .............................................................................................. 38
2.4.5 Điều khiển tải (điểu khiển nghẽn) ....................................................................... 40
2.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG ............................................................................................. 41
Chương 3 MÔ HÌNH THIẾT KẾTÍNH TOÁN QUY HOẠCH MẠNG VÔ TUYẾN
UMTS 3G ............................................................................................................................ 42
3.1 GIỚI THIỆU VỀQUY HOẠCH MẠNG VÔ TUYẾN ............................................ 42
3.1.1 Nguyên lý chung ................................................................................................. 42
3.1.2 Một số đặc điểm cần lưu ý trong quy hoạch mạng ............................................. 43
3.1.2.1 Dựbáo .......................................................................................................... 43
3.1.2.2 Quy hoạch vùng phủvô tuyến ..................................................................... 44
3.1.2.3 Nhiễu từnhiều nhà khai thác khác ............................................................... 45
3.2 QUY HOẠCH ĐỊNH CỠMẠNG ............................................................................. 45
3.2.1 Tính toán vùng phủsóng .................................................................................... 46
3.2.1.1 Phân tích vùng phủ...................................................................................... 46
3.2.1.2 Tính toán quỹ đường truyền vô tuyến. ......................................................... 48
3.2.1.3 Tính toán bán kính cell. ............................................................................... 52
3.2.2 Phân tích dung lượng .......................................................................................... 54
3.2.2.1 Giới thiệu mô hình tính toán dung lượng Erlang-B ..................................... 54
3.2.2.2 Các phương pháp chuyển đổi lưu lượng hệthống UMTS theo mô hình
Erlang ....................................................................................................................... 55
3.2.2.3 Định cỡdung lượng mạng ........................................................................... 57
3.3 QUY HOẠCH VÙNG PHỦVÀ DUNG LƯỢNG CHI TIẾT .................................. 58
3.4 TỐI ƯU MẠNG ......................................................................................................... 59
3.5 CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG ........................................................ 61
3.5.1 Lưu đồthuật toán ................................................................................................ 61
3.5.2 Giao diện chương trình ....................................................................................... 62
3.5.3 Tính toán mô phỏng ............................................................................................ 63
3.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG ............................................................................................. 63
Chương 4 HIỆN TRẠNG MẠNG VINAPHONE VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI
MẠNG UMTS 3G .............................................................................................................. 64
4.1 TỔNG QUAN MẠNG VINAPHONE ...................................................................... 64
4.1.1 Tình hình phát triển của Vinaphone năm 2008 ................................................... 64
4.1.2. Tình hình mạng lưới tính đến hết năm 2008 ...................................................... 65
4.2. HIỆN TRẠNG MẠNG VÔ TUYẾN ........................................................................ 67
4.2.1 Tổchức mạng vô tuyến ...................................................................................... 67
4.2.2 Dung lượng mạng vô tuyến ................................................................................ 68
4.3. HIỆN TRẠNG MẠNG LÕI VÀ DỊCH VỤ............................................................. 69
4.3.1 Cấu hình mạng lõi và dịch vụhiện tại ................................................................ 69
4.2.2 Dung lượng mạng lõi .......................................................................................... 70
4.4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾHOẠCH TRIỂN KHAI MẠNG 3G ................................... 71
4.4.1 Định hướng kinh doanh – thương mại ................................................................ 71
4.4.2 Kếhoạch và dự định triển khai mạng 3G ........................................................... 72
4.5 PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI MẠNG VÔ TUYẾN UMTS 3G ............................... 76
4.5.1 Quy mô triển khai ............................................................................................... 76
4.5.2 Triển khai chung cơsởhạtầng mạng 3G/2G ..................................................... 77
4.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG ............................................................................................. 82
Chương 5. QUY HOẠCH VÔ TUYẾN UMTS 3G MẠNG VINAPHONE KHU VỰC
TP ĐÀ NẴNG ..................................................................................................................... 83
5.1 HIỆN TRẠNG VÀ DỰBÁO PHÁT TRIỂN THUÊ BAO 3G MẠNG VINAPHONE
KHU VỰC TP ĐÀ NẴNG .............................................................................................. 83
5.1.1 Khái quát tình hình kinh tếxã hội tại Tp Đà Nẵng ............................................. 83
5.1.2 Tình hình phát triển mạng Viễn thông tại Tp Đà Nẵng ...................................... 84
5.1.3 Hiện trạng mạng Vinaphone khu vực Tp Đà Nẵng ............................................ 86
5.1.4 Dựbáo phát triển thuê bao 3G mạng Vinaphone khu vực Tp Đà Nẵng ............. 86
5.1.4.1 Tình hình phát triển thuê bao mạng Vinaphone khu vực Tp Đà Nẵng ........ 86
5.1.4.2 Dựbáo phát triển thuê bao mạng Vinaphone khu vực Tp Đà Nẵng ............ 87
5.2 THIẾT KẾQUY HOẠCH MẠNG ........................................................................... 89
5.2.1 Tính toán sốlượng Node-B cần thiết .................................................................. 89
5.2.2 Tính toán dung lượng cho Node-B ..................................................................... 91
5.2.3 Khảo sát lắp đặt trạm pha 1 ................................................................................ 94
5.2.3.1 Vịtrí Node-B và RNC ................................................................................. 94
5.2.3.2 Truyền dẫn cho Node-B ............................................................................... 95
5.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG ............................................................................................. 99
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀTÀI ............................................. 100
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................... 101


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap