Với sự cạn kiệt dần của nguồn năng lượng hóa thạch thì vấn đề tìm các nguồn năng lượng thay thế càng trở nên cấp bách. Các nguồn năng lượng mới liên tục được phát triển và năng lượng sinh khối được ưu tiên hàng đầu phát triển. Sinh khối là các phế phẩm từ nông nghiệp (rơm rạ, trấu, bã mía ...), phế phẩm lâm nghiệp (lá khô, vụn gỗ, dăm bào…), giấy vụn mêtan từ các bãi chôn lấp, trạm xử lý nước thải, phân từ các trại chăn nuôi gia súc và gia cầm. Khi đốt sinh khối bằng các cách truyền thống thì tác động xấu đến môi trường và hiệu quả không được cao. Phương pháp khí hóa có những ưu điểm hơn so với phương pháp đốt thông thường. Đối với những nước nông nghiệp như Việt Nam thì phương pháp khí hóa trấu có rất nhiều tiềm năng.

Từ khóa: năng lượng hóa thạch, năng lượng sinh khối, trấu, nông nghiệp, khí hóa trấu.

ABSTRACT

With the gradual depletion of fossil energy resources, the problem of finding alternative energy sources becomes more urgent. The new energy is constantly developing and biomass energy are priority development. The biomass are wastes from agricultural (straw, rice husk, bagasse ...), forest residues (dry leaves, wood chips, shavings ...), methane waste paper from landfills, sewage treatment plants , feces from cattle feedlots and poultry. When burning biomass in the traditional way, the negative environmental impact and efficiency is not high. Gasification method has advantages compared with conventional combustion method. For agricultural countries such as Vietnam, the rice husk gasification method has a lot of potential.

Key words: fossil energy, biosmass energy, rice husk, agricultural, rice husk gasification.

NGUỒN: Khoa Nhiệt - Trường ĐHBK Đà NẵngFacebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap