Bàibáo giới thiệu chu trình xây dựng dự án kiểm toán năng lượng và các phương pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong các cơ sở sản xuất và trong các tòa nhà nói chung. Dựa trên kết quả của công Các kiểm toán để xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề ra phương án sử dụng năng lượng một cách hiệu quả. Cụ thể ở đây là ứng dụng kiểm toán năng lượng tại trung tâm học liệu (TTHL) thuộc Đại học Đà Nẵng,

ABSTRACT
This article introduces the process of building an energy-auditing project and methods for using energy efficiency in manufacturing plants and other buildings. Based on the findings, some recommendations are made on how to use the energy economically. Specifically, the energy audition has been applied at the Information Resources Center of Danang University.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap