CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 4
1.1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 4
1.2.1. Cơ sở pháp lý chính để đánh giá tác động môi trường dự án 5
1.2.2. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam áp dụng 6
1.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 6

CHƯƠNG 2 : MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 8
2.1. TÊN DỰ ÁN 8
2.2. CHỦ DỰ ÁN 8
2.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 8
2.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 9
2.4.1. Công suất nhà máy 9
2.4.2. Mô tả quy trình công nghệ 9
2.4.3. Các hạng mục công trình 10
2.5. NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU 13
2.5.1. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu 13
2.5.2. Phương thức vận chuyển, cung cấp và bảo quản nguyên, nhiên vật liệu 14
2.5.3. Nguồn cung cấp nước, điểm lấy nước và nhu cầu về nước 15
2.6. NHU CẦU LAO ĐỘNG 15
2.7. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 16
2.8. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 16
2.9. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 16

CHƯƠNG 3 : ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 18
3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 18
3.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 18
3.1.2. Điều kiện về khí tượng - thuỷ văn 18
3.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 20
3.1.4. Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án 28
3.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ HIỆP PHƯỚC 31
3.2.1. Phát triển kinh tế 31
3.2.2. Văn hoá - xã hội 33
3.3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA KCN NHƠN TRẠCH III 33
3.3.1. Cơ cấu sử dụng đất 34
3.3.2. Hiện trạng sản xuất kinh doanh 35

CHƯƠNG 4 : ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 37
4.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 37
4.1.1. Các nguồn gây tác động trong quá trình xây dựng - lắp đặt tổ máy 2 37
4.1.2. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động 38
4.1.3. Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra 39
4.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG 41
4.2.1. Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt máy móc, thiết bị 41
4.2.2. Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn vận hành nhà máy 42
4.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 42
4.3.1. Tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị 42
4.3.2. Tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động 54
4.4. ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÁC HOÁ CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN 68
4.4.1. Đánh giá rủi ro axít Clohydric (HCl) 68
4.4.2. Đánh giá rủi ro của Natri hidroxit (NaOH) 69
4.5. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 69
4.5.1. Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường 69
4.5.2. Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp 70

CHƯƠNG 5 : BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ 71
ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 71
5.1. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU 71
5.1.1. Giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị 71
5.1.2. Giai đoạn hoạt động sản xuất của nhà máy 72
5.2. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ CÁC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 80
5.2.1. Phòng chống cháy nổ 80
5.2.2. Hệ thống chống sét 81
5.2.3. Phòng chống rò rỉ nguyên nhiên liệu 81

CHƯƠNG 6 : CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 83
6.1. CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC
TÁC ĐỘNG XẤU 83
6.2. CAM KẾT THỰC HIỆN TẤT CẢ CÁC BIỆN PHÁP, QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 84

CHƯƠNG 7 : CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 85
7.1. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 85
7.2. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 85
7.2.1. Chương trình quản lý môi trường 85
7.2.2. Chương trình giám sát môi trường 86

CHƯƠNG 8 : DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 89
8.1. XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 89
8.2.1. Kinh phí giám sát chất thải 90
8.2.2. Kinh phí giám sát môi trường xung quanh 91
8.2.3. Tổng hợp kinh phí giám sát chất lượng môi trường 92

CHƯƠNG 9 : THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 93
9.1 Ý KIẾN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP PHƯỚC 93
9.2. Ý KIẾN CỦA UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ HIỆP PHƯỚC 94

CHƯƠNG 10 : NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 95
10.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 95
10.2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM 95
10.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 96

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98
1. KẾT LUẬN 98
2. KIẾN NGHỊ 99
PHẦN PHỤ LỤC 100


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap