1.2. Chức năng và nhiệm vụ
 Tư vấn
- Tư vấn môi trường: lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; cam kết bảo vệ môi trường; báo cáo hiện trạng môi trường; nghiệm thu môi trường; chương trình giám sát môi trường định kỳ.
- Dịch vụ tư vấn đầu tư: sản xuất sạch hơn, ISO, an toàn môi trường.
- Dịch vụ giấy phép môi trường: lập đề án xin phép xả nước thải vào nguồn nước; lập đề án xin phép khai thác nước dưới đất, lập đề án bảo vệ môi trường.
- Cung cấp giải pháp, tư vấn hệ thống quả lý môi trường trong doanh nghiệp.
 Thiết kế và thi công
- Các công trình xử lý nước thải, nước cấp, chất thải rắn, khí thải,…
 Vận hành và bảo trì
- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống xử lý môi trường.
 Huấn luyện và đào tạo
- Vận hành hệ thống xử lý môi trường.
- Kỹ năng chuyên môn về quản lý môi trường, bảo hộ lao động,… trong doanh nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp,… muốn nâng cao hiểu biết của nhân viên về bảo vệ môi trường.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap