CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ TIẾT KIỆM NĂNG LUỢNG.
CHƯƠNG II: CÁC XU HƢỚNG KIẾN TRÖC ĐƯƠNG ĐẠI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG  & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG.
1. KIẾN TRÚC MÔI TRƯỜNG  (ENVIRIONMENTAL ARCHITECTURE).
2. KIẾN TRÚC XANH (GREEN BUILDING).
3. KIẾN SINH THÁI (ECOLOGIC ARCHITECTURE).
4. KIẾN TRÚC HIỆU QUẢ NĂNG LƢỢNG (ENERGY -EFFICIENT BUILDING).
5. KIẾN TRÚC BỀN VỮNG (SUSTAINABLE ARCHITECTURE).
6. KIẾN TRÚC SINH KHÍ HẬU (BIOCLIMATIC ARCHITECTURE) TRỌNG TÂM
 1.Kiến trúc sinh khí hậu:những nội dung cơ bản.
 2.Khí hậu toàn cầu và khí hậu Việt Nam.
 3.Các giải pháp thiết kế kiến trúc theo sinh khí hậu.
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH THỰC TẾ TẠI BÌNH DƯƠNG & TP.HỒ CHÍ MINH.
CHƯƠNG IV: CÔNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI THIẾT KẾ THEO XU HƯỚNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap