I. CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU:
-  Số tổ máy phát điện: 4x60 MW; cosϕ = 0,80; Uđm = 10,5KV
-  Nhà máy nối với hệ thống bằng 2 lộ đường dây 220 KV, chiều dài mỗi lộ
90 Km
-  Công suất hệ thống (không kể nhà máy đang thiết kế): 2800 MVA
-  Dự trữ công suất hệ thống: 12%
-  Điện kháng ngắn mạch (tính tại thanh cái hệ thống nối với đường dây): 0,7
-  Nhà máy có nhiệm vụ cung cấp cho các phụ tải sau:
1. Phụ tải cấp điện áp máy phát Pmax = 9MW; cosϕ = 0,84.
Phụ tải bao gồm các đường dây:
1 kép x 3 MW x 4 km
4 đơn x 1,5 MW x 3 km
Đồ thị phụ tải (tính theo % Pmax)

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap