Cùng  với  sự  phát  triển  của  khoa  học  công  nghệ  thì  nhu  cầu  về  sử  dụng năng
lượng cũng  ngày càng tăng. Hiện nay, con ngƣời vẫn phải dựa  vào nguồn nhiên  liệu
hóa thạch (than, dầu, khí đốt…) để cung cấp năng lƣợng cho các hoạt động sản xuất,
sinh hoạt… Do mức độ khai thác ngày càng gia tăng nên trong tƣơng lai sản lượng của
các nguồn nhiên liệu trên sẽ giảm dần và cạn kiệt. Để đối phó với tình trạng này, con
người không còn cách nào khác là phải có biện pháp sử dụng tiết kiệm các nguồn năng
lƣợng hiện có và tìm ra các nguồn năng lượng mới để thay thế.
Bên cạnh vấn đề về sản lƣợng, các nguồn nhiên liệu hóa thạch còn gây ra những
tác động  nguy  hại đến môi trƣờng  –  vấn đề  hiện nay đang trở  thành  mối  quan  tâm
chung của toàn cầu. Hiện tƣợng nóng dần lên toàn cầu đã gây ra những tác động đến
sinh thái, khí hậu và gây những hậu quả rất lớn mà nguyên nhân của nó phần lớn là do
các  khí nhà kính, một trong số đó phải kể  đến khí CO2 – sản phẩm của quá trình đốt
cháy các nguồn nhiên liệu hóa thạch.
Một  vấn đề  cũng đáng quan tâm đó là sự  biến động  của  giá  nhiên  liệu  trên  thị
trƣờng hiện nay. Điều này ảnh hƣởng không nhỏ đến sản xuất và giá thành sản phẩm.
Tại  Việt  Nam,  việc  ứng  dụng  những  nguồn năng lƣợng  mới  vẫn  còn  gặp  khó
khăn. Do đó, nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lƣợng là mối quan tâm hàng
đầu hiện nay. Nó không chỉ vì lợi ích của các doanh nghiệp, cá nhân mà còn vì lợi ích
của cả quốc gia hay rộng hơn là cho toàn cầu.

Chương 1: Tổng quan về thu hồi nhiệt thải
Chương 2: Tình hình sử dụng năng lượng tại doanh nghiệp
Chương 3: Lựa chọn phương án thu hồi nhiệt thải để cung cấp nước lạnh
Chương 4: Tính toán lựa chọn máy lạnh hấp thụ
Chương 5: Tính toán thiết kế thiết bị thu hồi nhiệt thải
Chương 6: Đánh giá hiệu quả kinh tế
Phụ chương: Hệ thống ejector hơi để thu hồi nhiệt lượng hơi phân ly


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap