Lời nói đầu  3
Chương 1. Tĩnh học chất lỏng
1.1.  Phương trình  vi  phân cân bằng của chất  lỏng tĩnh  (phương  trình  ơle  tĩnh)  5
1.2.  Phương trình cơ bản  thủy  tĩnh  (trường hợp lực  khối  là  trọng  lực:
X = 0 ,  Y  = 0 , z  = -  g)  5
1.3.  Áp suất  tại  một điểm  trong chất  lỏng  5
1.4.  Áp lực chất lỏng lên thành phẳng  (áp lực dư)  6
1.5.  Áp lực chất lỏng  lên thành cong  6
1.6 . Định  luật  Acsimet  7
1.7. Tĩnh tương đối  7
1.8 .  Sự cân  bằng của chất  khí  X
Chương 2. Động học chất lỏng và chuyển động có thế
2.1.  Vận  tốc dòng chảy,  gia tốc dòng chảy, chuyến động  dùng,  không dừng  39
2.2.  Đường dòng, quỹ đạo  39
2.3.  Phương  trình  vi  phân  liên  tục  39
2.4.  Chuyển  động có thế,  thế vận  tốc cp  (x,  y, z)  40
2.5. Hàm dòng Vị/ (x, y) (trong chuyên động 2 chiều)  40
2.6.  Lưới  thuỷ động  40
2.7.  Thế phức w(z),  vận  tốc phức  w'(z)  41
2.8.  Chuyển động xoáy và không xoáy  41
2.9.  Sircular vận  tốc  (hoặc  lưu  số vận  tốc) r   42
Chương 3. Động lực học chất lỏng - tốn thất năng lượng
3.1.  Các phương  trình  vi  phàn chuyển động của chất  lỏng  7()
3.2.  Các  tích phân  phương  trình  vi  phân chuyến  dộng của chất  lóng  80
3.3.  Tính  toán  thuỷ  lực  đường ông  K2
Chương  5.  Dòng chảy  qua  lỗ và  vòi
:v 1.  Phân  loại  lỗ  149
5.2.  DÒI12  cháy  lự do qua  lỗ  nhỏ,  thành  mone,  CỘI  áp không  đổi  149
5.3.  D Ò I1 2   cháy  tự do qua  lỗ  lo,  thành  mỏng, cột  áp không dổi  149
5.4.  DÒI1 C cháy  ngập qua  lổ nhỏ thành  mỏnụ.  CỘI  áp không đổi  150
5.5.  Dòng  cháy qua  vòi  150
5.6.  Dòng chày qua  lỗ  nhó, Ihành 1110112  và vòi  klìi cột áp thay dổi

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap