Chương I . Các vấn đề lý thuyết về năng lượng địa nhiệt
  Giới thiệu chung về năng lượng địa nhiệt
  Phân loại các nguồn năng lương địa nhiệt
  Phân loại các nhà máy sản xuất năng lượng địa nhiệt
Chương II . Thực trạng việc ứng dụng năng lượng địa nhiệt trên thực tế
  Sử dụng trực tiếp nguồn năng lượng địa nhiệt.
  Năng lượng địa nhiệt trong sản xuất điện.
  Nguồn năng lượng địa nhiệt tại Việt Nam .
  Tác động  chung  cuả nguồn địa nhiệt  đến  các  mặt  mội  trường  ,
văn hóa , xã hội …
Chương III . Quan điểm về việc giải quyết những vấn đề tồn tại của ngành
khai thác , sử dụng năng lượng địa nhiệt
  Tiềm năng của ngành năng lượng địa nhiệt .
  Cơ hội để phát triển ngành năng lượng địa nhiệt .
  Hướng phát triển trong tương lai và quan điểm bản thân về triển
vọng ngành năng lượng địa nhiệt .

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap