Giáo trình "Thủy năng và điều tiết dòng chảy" phục vụ trực tiếp môn học "Thủy Năng" đã được
hội đồng khoa học Khoa và Trường ĐHXD thông qua, đây là môn học bắt buộc đối với sinh viên
ngành "Công trình trên sông và Nhà máy thủy điện" - Khoa Công trình thủy. Giáo trình sẽ là tài
liệu tham khảo chính của môn học Thủy Năng.
3.2  Nội dung của Giáo trình bao gồm các kiến thức về lịch sử và sự ra đời của môn học, quá trình
phát triển và nhu cầu trong tương lai mà xã hội đòi hỏi. Các kiến thức khoa học kỹ thuật thủy lợi
liên quan đến quá trình hình thành dòng chảy, kiến thức và kỹ thuật tính toán về điều tiết dòng
chảy nhằm khai thác năng lượng của chúng phục vụ nhu cầu của con người. Ngoài ra kiến thức
về phân tích dự án  thủy điện cũng nh- đánh giá hiệu quả của dự án cũng được ef cập trong
giáo trình.

Chương I: Tài nguyên nước & nguồn năng lượng nước
Chương II: Phương pháp khai thác nguồn năng lượng nước
Chương III: Lưu vực và dòng chảy trên lưu vực
Chương IV: Hồ chứa và điều tiết dòng chảy
Chương V: Tính toán thủy năng
Chương VI: Trạm thủy điện làm việc trong hệ thống điện
Chương VII: Kinh tế năng lượng dự án thủy lợi

Phụ lục-1: Bảng tra tung độ Kp của đường P-III
Phụ lục-2: Bảng tra tung độ Kp của đường Kritxki - Menken
Phụ lục-3: Bảng số ngẫu nhiên hai chữ số

LINK DOWNLOAD


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap