Tóm tắt

Bài báo đưa ra mô hình mới cho phép tính đến ảnh hưởng của đồng thời nhiệt độ và áp suất lên nhiệt dung riêng của không khí trong máy nén khí của động cơ tua bin khí.

Abstracs

This paper shows a new calculation model to simutanous effects of p and t on air’s isobaric heat capacity in the gas turbine compressor.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap