Cấu trúc vốn (capital structure) là quan hệ về tỷ trọng của từng loại vốn dài hạn bao gồm nợ, vốn cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần thường trong tổng số nguồn vốn của công ty.
Cấu trúc vốn tối ưu là hỗn hợp nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi, và vốn cổ phần thường cho phép tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp. Với cấu trúc vốn có chi phí sử dụng vốn bình quân được tối thiểu hóa, tổng giá trị các chứng khoán của doanh nghiệp được tối đa hóa. Do đó, cấu trúc vốn có chi phí sử dụng vốn tối thiểu được gọi là cấu trúc vốn tối ưu.
Rủi ro tài chính của một doanh nghiệp là tính khả biến thêm của thu nhập mỗi cổ phần với xác suất gia tăng của mất khả năng chi trả bắt nguồn từ việc doanh nghiệp sử dụng các nguồn vốn có chi phí tài chính cố định, như là nợ và cổ phần ưu đãi trong cấu trúc vốn của mình.
Việc sử dụng đòn bẩy tài chính đưa đến một gia tăng trong rủi ro cảm nhận được cho các nhà cung cấp vốn của doanh nghiệp. Để bù đắp rủi ro gia tăng này, lợi nhuận đòi hỏi sẽ cao hơn.

I. LÝ DO CHỌN ĐỀTÀI ................................................................................................ 8
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ........................................................... 8
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................................................. 9
IV. KẾT CẤU CỦA ĐỀTÀI .............................................................................................. 9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CẤU TRÚC VỐN VÀ CÁC NHÂN TỐTÁC
ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN ...................................................................................... 10
1.1 LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN .............................................................................. 10
1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn và cấu trúc vốn tối ưu .................................................. 10
1.1.2 Chi phí sửdụng vốn bình quân (WACC) ........................................................... 11
1.1.3 Lý thuyết trật tựphân hạng ................................................................................. 12
1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÔNG TY ........ 15
1.3 NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỐN CỦA MỘT SỐCÔNG TY TRÊN THẾ
GIỚI ........................................................................................................................... 20
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .................................................................................................23
CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC VỐN VÀ CÁC NHÂN TỐTÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU
TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞGDCK TP.HỒCHÍ
MINH
2.1 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN CỦA MỘT SỐCÔNG TY ĐANG NIÊM
YẾT TẠI SỞ GDCK TP.HỒCHÍ MINH ...................................................................... 24
Các nhân tốtác động đến cấu trúc vốn
2.1.1 Công ty CP FPT (FPT) .......................................................................................... 24
2.1.2 Công ty CP Đầu TưCông Nghiệp Tân Tạo (ITA) ............................................... 25
2.1.3 Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM) ......................................................................... 26
2.1.4 Nhận xét ................................................................................................................... 27
2.2 ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐTÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA
CÁC CÔNG TY ........................................................................................................ 28
2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐKHÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN
CỦA CÁC CÔNG TY ĐANG NIÊM YẾT TẠI SỞGDCK TP.HỒCHÍ
MINH .......................................................................................................................... 34
2.3.1 Thịtrường chứng khoán ...................................................................................... 35
2.3.2 Lãi suất ngân hàng .................................................................................................. 37
2.3.3 Yếu tốtâm lý ........................................................................................................... 38
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .................................................................................................40
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN CHO CÁC
CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞGDCK TP.HỒCHÍ MINH ...................................... 42
3.1 ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ........................................................................... 42
3.1.1 Xây dựng cấu trúc vốn theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp ................... 42
3.1.2 Gia tăng hiệu quảhoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .......................................... 45
3.1.3 Chủ động nguồn cung tiền ................................................................................................ 47
3.2 ĐỐI VỚI THỊTRƯỜNG .......................................................................................... 48
3.3 CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ................................................................. 49
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .................................................................................................52
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 53
PHỤLỤC 1: DANH SÁCH 45 CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN Sở GDCK TP.Hồ
Chí Minh .......................................................................................................................... 55
Các nhân tốtác động đến cấu trúc vốn
PHỤLỤC 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY COCA-COLA NĂM 2007-2008
PHỤLỤC 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY IBM NĂM 2007-2008 ........ 58
PHỤLỤC 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CP FPT NĂM 2009-2010 ............ 60
PHỤLỤC 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ& CÔNG
NGHIỆP TÂN TẠO NĂM 2009-2010 ............................................................................ 63
PHỤLỤC 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM NĂM
2009-2010........................................................................................................................... 66
PHỤLỤC 7: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY PHÁT HÀNH THÊM CỔPHIẾU
TỪ2004-2008 .................................................................................................................... 71
PHỤLỤC 8: BẢNG LÃI SUẤT NGÂN HÀNG NĂM 2007-2010 .............................. 72


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap