Ngày nay cùng với sự phát triển kinh tế trên thế giới, du lịch đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa-xã hội của con ngƣời. Du lịch không những là một ngành kinh tế góp phần nâng cao đời sống vật chất mà còn giúp con người có điều kiện giao lưu văn hóa giữa các quốc gia vùng miền. Chính vì vậy ngày nay du lịch đã nằm trong chiến lược phát triển của rất nhiều quốc gia, trở thành nền kinh tế quan trọng có đóng góp lớn trong sự phát triển của các nước. Cùng với sự phát triển của ngành du lịch nói chung thì Du lịch sinh thái (DLST) đã và đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu và trở thành mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia trong chiến lƣợc phát triển du lịch. Ngày nay khi nền công nghiệp bùng nổ kéo theo môi trƣờng bị ô nhiễm nặng nề thì DLST có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với con ngƣời. Mô hình DLST giúp con ngƣời có điều kiện tiếp cận với thiên nhiên hoang sơ, môi trƣờng trong lành, tìm hiểu nền văn hóa bản địa đặc sắc, thỏa mãn nhu cầu khám phá và hồi phục sức khỏe cho con ngƣời

PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 6
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ............................................................................... 6
2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ............................................ 7
3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .............................................. 8
4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................. 8
4.1. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu ................................................. 8
4.2. Phƣơng pháp khảo sát thực địa: ............................................................. 9
4.3. Phƣơng pháp so sánh tổng hợp: ............................................................. 9
4.4.Phƣơng pháp điều tra xã hội học ............................................................. 9
5. Ý NGHĨA CỦA KHÓA LUẬN ................................................................. 10
6.BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN ..................................................................... 10
HƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH SINH THÁI ................... 11
1.1. Cơ sở lý luận về Du lịch ................................................................ 11
1.1.1. Khái niệm về du lịch .................................................................... 11
1.1.2. Phân loại về du lịch ...................................................................... 12
1.2. Cơ sở lý luận về DLST .................................................................. 13
1.2.1. Khái niệm về du lịch sinh thái...................................................... 13
1.2.2. Những đặc trƣng cơ bản của DLST: ............................................ 16
1.2.3. Những nguyên tắc cơ bản của DLST ........................................... 18
1.2.4. Vai trò của phát triển DLST ......................................................... 20
HƢƠNG 2: TIỀM NĂNG, HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở
TRÀNG AN .................................................................................................... 24
2.1. Khái quát về khu du lịch Tràng An ..................................................... 24
2.2. Tiềm năng du lịch ở Tràng An .............................................................. 26
2.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên .............................................................. 26
2.2.2.Tài nguyên du lịch nhân văn: ............................................................. 35
2.2.3. Đánh giá chung về tài nguyên DLST tại khu du lịch Tràng An. ...... 39
2.3. Hiện trạng phát triển du lịch tại Tràng An ..................................... 41
2.3.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch ........................................... 41
2.3.3. Các loại hình du lịch có thể tổ chức tại Tràng An ............................ 46
2.3.4. Nguồn lực lao động ........................................................................... 46
2.3.5. Tình hình khách du lịch và Doanh thu .............................................. 48
2.3.6. Marketing quảng cáo du lịch ............................................................ 50
2.3.7. Hiện trạng tổ chức quản lý và khai thác hoạt động du lịch sinh thái ở
Tràng An. .................................................................................................... 52
2.4. Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch của Tràng An theo nguyên tắc của du lịch sinh thái
2.4.1. Mức độ đảm bảo giáo dục và thuyết minh môi trƣờng ..................... 56
2.4.2. Phân tích hiện trạng hỗ trợ bảo tồn tự nhiên .................................... 57
2.4.3. Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phƣơng ............................... 59
2.4.4. Vấn đề bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ............................ 60
2.4.5. Đánh giá chung ................................................................................. 61
CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DLST Ở TRÀNG AN
3.1. Quan điểm phát triển du lịch sinh thái ở Tràng An ....................... 65
3.1.1. Phát triển du lịch phải gắn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan. ....... 65
3.1.2. Phát triển du lịch nhanh và bền vững, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng. .................................................................. 65
3.1.3. Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phƣơng vào hoạt động du lịch.
3.1.4. Phát triển du lịch có kế hoạch và đƣợc kiểm soát ............................. 66
3.1.5.Giáo dục và phát huy năng lực cộng đồng ......................................... 66
3.1.7. Có biện pháp chống ô nhiễm môi trƣờng ......................................... 67
3.1.8. Phát triển du lịch gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.
3.2. Các mục tiêu và định hƣớng phát triển du lịch ở Tràng An ........ 67
3.2.1. Mục tiêu của Tràng An trong việc phát triển DLST ......................... 67
3.2.2. Định hƣớng tổng quát ....................................................................... 67
3.2.3. Định hƣớng chiến lƣợc phát triển DLST tại Tràng An ..................... 68
3.2.4. Định hƣớng phát triển các loại hình du lịch ...................................... 70
3.3. Một số giải pháp phát triển DLST ở Tràng An. ............................. 71
3.3.1. Giải pháp về tổ chức quản lý ............................................................ 71
3.3.2. Giải pháp về tăng cƣờng hợp tác kêu gọi vốn đầu tƣ. ...................... 74
3.3.3. Giải pháp về môi trƣờng ................................................................... 76
3.3.4. Giải pháp về quy hoạch xây dựng ..................................................... 78
3.3.5. Giải pháp về giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực ............ 81
3.3.6. Giải pháp thu hút cộng đồng địa phƣơng vào hoạt động du lịch ...... 83
3.3.7. Giải pháp về tiếp thị và tăng cƣờng xúc tiến quảng bá DLST .......... 86
3.3.8. Giải pháp đa dạng hóa và nâng cao chất lƣợng sản phẩm du lịch .... 87
KẾT LUẬN .................................................................................................... 90
Mẫu phiếu điều tra .......................................................................................... 92
Hình ảnh khu du lịch Tràng An....................................................................... 94
Danh mục sách tham khảo ............................................................................ 100


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap