Đánh giá tác động môi trường là ngành khoa học vô cùng mới mẻ không những chỉ riêng nước ta mà ngay cả nhiều nước trên thế giới. Ví dụ: Mỹ là một trong những nước có trình độ khoa học phát triển nhanh, nhưng công tác đánh giá tác động môi trường cũng chỉ mới hình thành từ năm 1969…
Nước ta trước năm 1984 thuật ngữ “Đánh giá tác động môi trường” (ĐTM) là thuật ngữ ít người hiểu… Mãi cho đến năm 1985 những kiến thức cơ bản về ĐTM bước đầu mới được áp dụng để góp phần vào nội dung: “Luận chứng kinh tế kỹ thuật của công trình Thủy điện Trị An…”
Ngày 10-1-1994, chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký sắc lệnh ban hành về việc Bảo vệ môi trường trong đó điều 18 qui định: “Tất cả các dự án phát triển kinh tế xã hội đều phải đánh giá tác động môi trường và xây dựng các phương án phòng chống ô nhiễm”. Điều đó chứng tỏ công tác đánh giá tác
động môi trường thật sự đang và mãi mãi là một nội dung rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu để thực hiện các phương án phát triển kinh tế xã hội và đã thực sự trở thành pháp lệnh của nước ta.
Tuy nhiên, khoa học về đánh giá tác động môi trường vẫn là ngành khoa học còn non trẻ, công tác đánh giá tác động môi trrường là một việc làm khá phức tạp “đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ liên ngành giỏi với khuôn khổ thể chế thích hợp, thông tin đầy đủ…”. Cho nên công tác đánh giá tác động môi trường còn phải không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm và tiếp thu những thông tin khoa học kỹ thuật hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới, từ đó mới đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp thiết trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước…

Chương I. Tổng quan về đánh giá tác động môi trường
Chương II. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường
Chương III. Tác động đến môi trường do các dự án thủy lợi – thủy điện
Chương IV. Tác động đến môi trường của các dự án nhiệt điện và lưới điện


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap